Кафедра експлуатації cуднових енергетичних установок

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок була заснована 01 жовтня 2016 року, як окремий структурний підрозділ.

У 2022 році на кафедрі працюють чотири доктори технічних наук, сім кандидатів технічних наук, чотири механіки І-го розряду. Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Савчук Володимир Петрович. Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок є випусковою. Здійснює підготовку морських фахівців за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» та спеціалізацією 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами». Її метою є формування в здобувачів вищої освіти професійних, практичних знань і вмінь, визначених освітніми програмами.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ:

 • Супроводження освітнього процесу і надання рекомендацій щодо його організації на денній та заочній формах, навчання за усіма видами навчальних занять, у т.ч. проведення консультацій та контрольних заходів, з дисциплін відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів і графіку освітнього процесу.
 • Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти, вимог конвенції ПДНВ, модельних курсів 7.02 і 7.04 Міжнародної морської організації (International Maritime Organization – IMO) та нормативних документів з організації освітнього процесу.
 • Впровадження кращого світового досвіду щодо забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців.
 • Керівництво підготовкою курсових робіт та проектів, керівництво дипломними роботами та проектами.
 • Проведення атестації здобувачів вищої освіти.
 • Керівництво плавальною та переддипломною практиками.
 • Запровадження дистанційних та on-line технологій в освітній процес.
 • Розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та інноваційних технологій навчання.
 • Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, залучення їх до наукової та дослідницької роботи кафедри.
 • Виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності.
 • Участь у підвищенні культурно-освітнього рівня курсантської молоді.