НДР курсантів

Науково-дослідна робота курсантів є невід’ємною складовою наукової діяльності академії і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючими органами організації науково-дослідної роботи курсантів є Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених Херсонської державної морської академії.

Основними завданнями науково-дослідної роботи курсантів в академії є:

  • залучення курсантів до науково-пошукової діяльності на різних етапах навчання у ЗВО;
  • ознайомлення курсантів з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
  • поширення серед курсантів різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
  • формування творчого ставлення до професії шляхом залучення курсантів до дослідницької діяльності;
  • залучення обдарованих курсантів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових колективах академії;
  • співпраця з іншими закладами вищої освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу академії;
  • організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в ХДМА;
  • організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи курсантів (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів).

Основними формами науково-дослідної роботи курсантів в академії є: науково-дослідні гуртки, проблемні групи, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (академічних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), виконання пошуково-дослідницьких проектів під час написання курсових і магістерських робіт.

У Херсонській державній морській академії велика увага приділяється заохоченню курсантів та молодих учених академії за значні наукові досягнення. Щороку рішенням керівництва академії за результатами активної науково-дослідної діяльності молоді науковці та активні курсанти рекомендуються на здобуття державних премій, стипендій та нагород.