Напрями наукової діяльності

Наукова, науково-технічна діяльність в Херсонській державній морській академії є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності. Наукова діяльність здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та іншими нормативними актами».

Основними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Херсонської державної морської академії є:

  1. Фундаментальні, прикладні дослідження та науково-технічні (евпериментальні) розробки в гуманітарній, природничій і технічній сферах за державними замовленнями, міжнародними програмами, грантами та господарськими договорами;
  2. Створення науково-технічної продукції, дослідно-конструкторських, конструкторсько-технологічних робіт за господарськими договорами або контрактами;
  3. Проведення наукових і науково-технічних експертиз, експертних досліджень, надання наукових та науково-технічних послуг за господарськими договорами або контрактами;
  4. Видання наукових праць, монографій, підручників, навчальних посібників та словників;
  5. Впровадження створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки;
  6. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;
  7. Виробництво та реалізація наукомісткої продукції.

Всі науково дослідні роботи, які виконуються в академії, мають інноваційний характер, конкурентоспроможні і мають важливе значення для практичного застосування на суднах річкового та морського флоту держави.


Тематичний план – ХДМА (2023)

Уточнений тематичний план – ХДМА (2023)


Херсонську державну морську академію Наказом МОН України № 372 від 25.03.2021 р. «Про результати державної атестації Закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної діяльності» (створити гіперпосилання на наказ МОН України, у додатку до листа) атестовано в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності. За науковим напрямом «Суспільні науки» встановлено кваліфікаційну групу «В», за науковим напрямом «Технічні науки» встановлено кваліфікаційну групу «Б».