Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Діяльність Херсонської державної морської академії та її підрозділів, відділів, служб здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (стаття 16 Система забезпечення якості вищої освіти), «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ (стаття 41, Система забезпечення якості освіти), Статуту ХДМА.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в академії
є складовою частиною системи забезпечення якості вищої освіти в Україні
і складається з забезпечення та моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності в академії та здійснюється відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Херсонській державній морській академії» СМЯ 04-50-2021 https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads

Забезпечення та моніторинг якості вищої освіти в академії спрямовано на оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового переходу до прозорих методик оцінювання та застосування рейтингових шкал, а також диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Забезпечення та моніторинг якості освітньої діяльності академії містить такі заходи:

– проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних підрозділів академії, які забезпечують функціонування освітнього процесу;

– встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування, анкетування здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу, співробітників академії, працедавців);

– система рейтингової оцінки якості діяльності професорсько-викладацького складу та здобувачів освіти академії;

– контроль за підвищенням кваліфікації співробітників академії;

– доступність інформації щодо результатів діяльності на офіційному веб-сайті ХДМА;

– встановлення зворотного зв’язку для забезпечення якості навчання
та постійного його вдосконалення;

– проведення заходів із виявлення та запобігання академічного плагіату.