Вчена рада

Вчена рада Херсонської державної морської академії діє на підставі Положення про вчену раду Херсонської державної морської академії, Статуту Херсонської державної морської академії, діючого Закону України «Про освіту», діючого Закону України «Про вищу освіту» та інших документів, що регламентують професійну діяльність структурного підрозділу.

Голова вченої ради – ректор академії, доктор педагогічних наук, професор Чернявський Василь Васильович.

Учений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Бабишена Мар’яна Ігорівна.

Регламент роботи Вченої ради

1.Загальні положення.

1.1. Порядок роботи Вченої ради ХДМА встановлюються відповідно до Статуту академії та Положення про Вчену раду ХДМА.

1.2. Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради академії, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій Вченої ради.

1.3. Вчена рада академії проводить засідання за загальним правилом у першому корпусі академії у залі засідань Вченої ради (місто Херсон, вул. Ф. Ушакова, 20).

1.4. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.5. Засідання Вченої ради є відкритими, крім випадків, установлених цим Регламентом.

1.6. На засідання можуть запрошуватися представники факультетів, працівники ректорату, представники громадських організацій, студентства, засобів масової інформації. Присутність осіб, стосовно яких розглядається питання щодо присвоєння вченого звання або обрання на посаду, є обов’язковою.

1.7. Закриті засідання Вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.

1.8. Головуючий на засіданні повідомляє членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.

1.9. Організаційне, документальне, інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Вченої ради здійснює ректорат академії.

2.Організація роботи Вченої ради та підготовка засідань.

2.1. Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

2.2. Чергові засідання Вченої ради проводяться щомісячно (крім липня) останнього четверга місяця і розпочинаються о 15.00. Якщо останній четвер місяця випадає на неробочий або святковий день, дата проведення чергового засідання визначається головою Вченої ради.

2.3. Реєстрація членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється шляхом власноручного підпису у явочному аркуші.

2.4. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення нагальних питань, які вимагають термінового вирішення. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

2.5. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний позачергових засідань секретаріат Вченої ради доводить персонально до кожного члена Вченої ради не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

2.6. Чергові засідання Вченої ради проводяться відповідно до календарного плану роботи Вченої ради, що затверджується на серпневому засіданні Вченої ради.

2.7. Чергові засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує секретаріат Вченої ради відповідно до календарного плану роботи Вченої ради, затвердженого на її серпневому засіданні.

2.8. Порядок денний включає відповідні розділи:

– кадрові питання;

– основні питання (у т.ч. наукові доповіді і повідомлення);

– поточні питання.

2.9. Порядок денний чергового засідання вивішується на дошці оголошень не пізніше ніж за 5 днів до засідання. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання.

2.10. Документами, які готуються для слухання Вченою радою з основних питань є: довідка, додатки до неї, проект ухвали Вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання Вченої ради. У разі внесення проекту рішення, реалізація якого впливає на видаткову та/або доходну частину кошторису, до нього додається фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат.

2.11. Матеріали передаються у секретаріат Вченої ради особами, відповідальними за підготовку питання до засідання Вченої ради, не пізніше ніж за 10 робочих днів до чергового засідання

2.12. Підготовка кадрових питань здійснюється деканами факультетів.

3.Проведення засідань Вченої ради.

3.1. Перед відкриттям кожного засідання Вченої ради усі члени Вченої ради зобов’язані зареєструватися власноручним підписом у явочному аркуші.

3.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші поважні обставини.

3.3. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради (ректор академії) або його заступник (перший проректор академії).

3.4. Головуючий на засіданні Вченої ради:

– дотримується положень Статуту академії та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;

– повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

– відкриває, веде та закриває засідання;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

– при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;

– організовує розгляд питань відповідно до цього Регламенту;

– оголошує результати голосування та прийняте рішення;

– здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Регламенту.

3.5. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

– вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

– об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного;

– підсумовувати обговорення питань;

– ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні;

– зачитувати або доручати першому проректорові (іншим проректорам) озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання; – здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

3.6. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

– доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;

– виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

3.7. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

3.8. Відкрите голосування здійснюється – підняттям руки.

3.9. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на засіданні Вченої ради.

3.10. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня.

3.11. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

3.12. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол підписується усіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

3.13. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами ректора.

3.14. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву академії.

3.20. Регламент Вченої ради академії затверджується на засіданні Вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови Вченої ради, секретаріату або іншими членами Вченої ради академії. Зміни до Регламенту затверджуються рішенням Вченої ради.


Нормативна документація:

Склад вченої ради ХДМА на 2020-2025 р.р.

Склад конкурсної комісії ХДМА

СМЯ 04-136-2023 Положення про конкурсну комісію

СМЯ 04-170-2023 Положення про вчену раду факультету

СМЯ 03-02-2023 Положення про вчену раду ХДМА

СМЯ 04-197-2023 Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладених з ними трудових договорів (контрактів) у ХДМА (Версія №3)