Матеріально-технічна база

За кафедрою експлуатації суднових енергетичних установок закріплено аудиторно-лабораторний фонд, а саме:

Навчальний корпус № 2

№ 004 Навчальна лабораторія суднових холодильних установок

№ 005 Кабінет суднових допоміжних механізмів

№ 006 Навчальна лабораторія автоматизованих систем управління дизельними установками та допоміжними механізмами

Навчальний корпус № 1

№ 200, 201, 202 Навчальна лабораторія «Повнофункціональний тренажер машинного відділення»

№ 230 Навчальна лабораторія «Суднові енергетичні установки»

№ 230а Кабінет «Суднові енергетичні установки»

№ 230б Турбінна зала

№ 230в Машинна зала

№ 240а Кабінет суднових двигунів внутрішнього згоряння

№ 240б Навчальна лабораторія судноремонту

Навчальна лабораторія суднових холодильних установок

За допомогою наявного в лабораторії оснащення здобувачі вищої освіти застосовують свої практичні вміння з технічної експлуатації суднових холодильних машин, рефрижераторних установок та систем кондиціонування, а саме мають змогу виконувати наступні види робіт:

 • контролювати і аналізувати робочі параметри суднових холодильних установок (СХУ) і усувати їх відхилення від норми;
 • відповідно до вимог, контролювати технічний стан вузлів і агрегатів;
 • здійснювати постійний контроль за роботою автоматичних засобів регулювання і захисту СХУ;
 • застосовувати необхідні холодоагенти, мастила тощо;
 • здійснювати безпечну експлуатацію СХУ

Кабінет суднових допоміжних механізмів

На практичних заняттях здобувачі вищої освіти мають змогу отримати теоретичні знання із конструкції та навички безпечної експлуатації суднових допоміжних механізмів та систем, виявлення елементів суднових допоміжних механізмів, що найбільш схильні до руйнування, виконання діагностики, бракування та заміни цих елементів.

Навчальна лабораторія «Повнофункціональний тренажер машинного відділення»

Проведення лабораторних занять передбачає закріплення теоретичних  знань і навичок, що необхідні для роботи, спостереження та моніторингу за безпечною експлуатацією суднової енергетичної установки (СЕУ) відповідно до положень розділів A‑III/1, A‑VIII/2 і B‑VIII/2 Кодексу ПДНВ 95 із поправками. Навчальна лабораторія обладнана тренажерами, які імітують роботу СЕУ з можливістю зміни різних факторів, що впливають на експлуатаційні показники СЕУ в цілому і в окремих її елементах.

На лабораторних роботах здобувач має змогу:

 • ознайомитись з використанням контрольно-вимірювальних приладів і засобів управління, які використовуються в машинних відділеннях сучасних торгових суден;
 • усвідомити необхідність правильного попереднього планування, використання листів технічного обліку і графіків, які стосуються процедури запуску;
 • розуміти і усвідомлювати правильні процедури несення вахти;
 • розуміти взаємодію між елементами суднових систем;
 • отримати досвід дії при виникненні позаштатних та аварійних ситуацій і їх усунення;
 • навчитися приймати рішення, які забезпечують безпечну та ефективну експлуатацію енергетичної установки судна.

Навчальна лабораторія «Суднові енергетичні установки»

Дана лабораторія є комплексною і розрахована на проведення теоретичних лекційних, практичних занять, лабораторних робіт та проведення наукових досліджень

На практичних заняттях здобувачі вищої освіти мають змогу отримати практичні уміння та навички:

1. В машинній залі:

 • з розбирання, регулювання та складання машини та устаткування;
 • з користування універсальними та спеціальними інструментами і верстатами, що використовуються при обслуговуванні та ремонті обладнання судна;
 • користуватися контрольно-вимірювальними приладами, визначати ними тиск, температуру, витрату палива, повітря та інші показники роботи двигуна;
 • здійснювати дефектування та вимірювання деталей, що зношуються;
 • усувати несправності, застосовуючи технологічні інструкції по обслуговуванню агрегатів та вузлів двигуна
 • здійснювати реєстрацію робочих характеристик суднового обладнання;
 • тощо.

2. В турбінній залі:

 • з обслуговування паро- та газотурбінних установок та механізмів;
 • з користування контрольно-вимірювальними приладами;
 • зі складання та читання теплових схем турбінних установок;
 • з експлуатації та обслуговування турбоустановок та їх систем;
 • тощо.

Кабінет суднових двигунів внутрішнього згоряння

Навчальний кабінет СДВЗ призначений для забезпечення засвоєння здобувачами вищої освіти основних знань в питаннях технічної експлуатації суднових двигунів внутрішнього згоряння, а саме:

 • цикли теплових двигунів;
 • ідеальні цикли;
 • паливопостачання та розпилювання палива;
 • сумішоутворення і згоряння в дизелях;
 • основні параметри двигунів;
 • робочі характеристики двигунів;
 • конструкцію суднових двигунів.

На практичних заняттях курсанти (студенти) мають змогу отримати такі вміння та навички:

 • застосовувати знання конструкції суднових двигунів внутрішнього згоряння в професійній діяльності;
 • визначати індикаторні та ефективні показники ДВЗ;
 • виконання розрахунків термодинамічних циклів ДВЗ;
 • виконання кінематичних і динамічних розрахунків ДВЗ;
 • виконання розрахунків на міцність деталей ДВЗ;
 • тощо.

Навчальна лабораторія судноремонту

Навчальна лабораторія призначена для проведення практичних та лабораторних занять, в ході яких виконуються головні завдання дисциплін «Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів» та «Організація і технологія судноремонту», а саме:

 • проведення дефектування деталей та заповнення формулярів;
 • застосування неруйнівних методів контролю деталей;
 • складання та регулювання вузлів;
 • вивчення технологічного процесу ремонту судна та його елементів;
 • аналіз можливих дефектів суднових технічних засобів, причин їх виникнення та методів виявлення;
 • розробка технологічних процесів відновлення розмірів, форм та властивостей деталей;
 • вивчення видів та програм випробувань судна та його елементів;

аналіз ремонтної документації.