Навчально-методична база

Система навчання здобувачів вищої освіти приведена в повну відповідність з вимогами Конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ 78/95 із поправками).

Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:

 • оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін;
 • вдосконалення методики проведення навчальних занять;
 • підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри;
 • впровадження результатів наукових досліджень кафедри в навчальний процес;
 • розвиток навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних занять;
 • впровадження інтерактивних форм навчання в навчальний процес із застосуванням платформи MOODLE;
 • розробка програм атестації здобувачів вищої освіти;
 • участь в розробці освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії з управління судновими технічними системами і комплексами.

Якість підготовки фахівців забезпечується:

– використанням інтерактивних методів навчання;

– закріпленням теоретичних знань та демонстрацією отриманих навичок несення машинної вахти на повнофункціональних симуляторах машинного відділення;

– проходженням плавальної практики;

– шляхом формування професійних навичок з технічного використання, обслуговування і ремонту елементів суднової енергетичної установки в лабораторіях кафедри.

Демонстрація набутих компетенцій здійснюється також шляхом проходження тестових завдань, виконання та захисту курсових проектів та кваліфікаційних робіт а також при складанні комплексного кваліфікаційного екзамену.

Викладачі кафедри систематично працюють над вдосконаленням методів контролю засвоєння навчальних матеріалів (тестування, розробка контрольних завдань та екзаменаційних матеріалів), оптимізацією завдань для самостійної роботи та ін.

На кафедрі викладаються дисципліни:

 1. за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з управління судновими технічними системами і комплексами

–       Вступ до спеціальності;

–       Підготовка до плавальної практики;

 • Суднові котельні установки та їх експлуатація;
 • Суднова холодильна техніка та її експлуатація;
 • Суднові турбінні установки та їх експлуатація;
 • Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація;
 • Агрегати та системи суднових дизелів та їх експлуатація;
 • Суднові допоміжні установки і системи, вантажні і палубні механізми;
 • Технічна діагностика суднових енергетичних установок;
 • Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів;
 • Технічне використання суднових технічних засобів, менеджмент машинної команди і безпечне несення вахти;
 • Лабораторний практикум «Тренажерна підготовка»;
 • Підготовка до атестації.
 • за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з управління судновими технічними системами і комплексами
 • Організація і технологія судноремонту;
 • Оптимізація режимів роботи суднових енергетичних установок;
 • Використання методів технічної діагностики під час експлуатації суднового обладнання;
 • Запобігання забрудненню морського середовища;
 • Загальносуднові механізми та системи, їх експлуатація і управління;
 • Організація технічної експлуатації суднових енергетичних установок;
 • Організація роботи і управління судновим екіпажем;
 • Використання методів технічної діагностики під час експлуатації суднового обладнання.

3.      за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії з управління судновими технічними системами та комплексами

 • Прикладні методи математичної статистики у наукових дослідженнях
 • Системотехніка водного транспорту
 • Методи дослідження суднових технічних систем і комплексів
 • Методи забезпечення якості і надійності суднових технічних систем і комплексів
 • Методи ідентифікації об’єктів і суднових технічних систем та комплексів
 • Методи натурних та модельних випробувань суднових технічних систем і комплексів
 • Моделювання процесів функціонування в організаційно-технічних системах
 • Управління робочими процесами суднових енергетичних систем і комплексів
 • Сучасні системи управління робочими процесами суднових двигунів внутрішнього згорання
 • Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту
 • Інформаційні методи оцінювання працездатності технічних систем і комплексів
 • Комп’ютерне моделювання систем та процесів суднових енергетичних систем і комплексів
 • Оптимізація управління в суднових енергетичних системах і комплексах.