Підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри

Кафедра ЕСЕЗА являє собою колектив із освічених фахівців у галузі суднових електромеханічних систем та автоматики суден, автоматизованих суднових електроенергетичних систем, та не зважаючи на це, професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою майстерність шляхом проходження стажування, за різними формами та видами:  інституційною (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо (згідно Постанови кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800).

Високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів кафедри ЕСЕЗА підтверджується високим рівнем підготовки та членством у фахових, галузевих, експертних комісіях та спеціалізованих Вчених радах із захисту дисертацій, про що свідчать такі дані:

Завідуючий кафедрою ЕСЕЗА, д.т.н., проф. Рожков С.О.

є сертифікованим експертом агентства з акредитації освітніх програм зі спеціальностей: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, та 271 – Річковий та морський транспорт.  Внесено у Реєстр  експертів Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти 28 січня 2020 року. Номер запису 236; https://u.to/NPllFw;

гарантом підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (докторів філософії, Philosophy Doctor, Ph.D.) галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування із спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

членом спеціалізованої вченої ради Д67.052.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій спеціальностей 05.13.06 – інформаційні технології (технічні науки) і 05.13.07 – автоматизація процесів керування (технічні науки) в Херсонському національному технічному університеті (ХНТУ), м. Херсон.

членом спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій спеціальностей 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології (технічні науки) і 05.13.07 – автоматизація процесів керування (технічні науки) в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ), м.Одеса.

Д.т.н., проф. Хлопенко М.Я. є гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня зі спеціалізації 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

К.т.н., доцент Завальнюк О.П. є гарантом освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня зі спеціалізації 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»; членом міжнародної морської організації The Nautical Institute (London UK).

к.т.н., доцент Наговський Д.А. є членом спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 Херсонської державної морської академії із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

К.т.н., доцент Тимофеєв К.В. у 2018-2019 рр. виступав:

  • головою комісії первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» у Коледжі морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ).
  • членом експертної комісії зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
  • членом експертної комісії зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського;

К.т.н., доцент кафедри ЕСЕЗА Завальнюк О.П., к.т.н., доцент кафедри ЕСЕЗА Дощенко Г.Г. – члени міжнародної морської організації жінок The Women Offshore, LLC (Houston, Texas).

Разом з тим, колектив кафедри ЕСЕЗА продовжує підвищувати фахову підготовку та педагогічну майстерність:

К.т.н., доцент Поливода В.В. та к.т.н., доцент Завальнюк О.П. пройшли сертифікацію на рівень В2 з англійської мови у 2019, 2020рр.

Д.т.н., професор завідуючий кафедрою ЕСЕЗА Рожков С.О. у 2019 р. пройшов стажування на Shengzhou Nanfeng Machinery co., Ltd. (Китайська Народна Республіка) обсягом 120 годин (4 кредити), про що отримав відповідний сертифікат.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри ЕСЕЗА відбувається:

Херсонський національний технічний університет: к.т.н., доцент Поливода (2017 р.), д.т.н., проф., Хлопенко М.Я. (2018р.), к.т.н., ст.викладач Тіщенко О.Ю. (2017 р.), ст.викладач Вороненко С.В. (2018 р.), зав.лаб.Субботін О.В. (2018 р.), зав.лаб.Борисова В.А. (2017 р.);

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв), кафедри «Суднових електроенергетичних систем», «Теоретичної електротехніки і електронних систем»:

д.т.н., проф., Рожков С.О.(2018 р.) , к.т.н., професор Іщенко І.М. (2018р.), к.т.н., доцент Голощапов С.С. (2018 р.), к.т.н., доцент Колебанов О.К.(2018 р.), к.т.н., доцент Наговський Д.А. (2018 р.), к.т.н., доцент Сєліверстова С.Р. (2018 р.), к.т.н., доцент Тернова Т.І. (2018 р.), к.т.н., доцент Тимофеєв К.В. (2018 р.),

К.т.н., доцент Завальнюк О.П.: Israeli Independent Academy for Development of Sciences, Rishon Le Zion, Israel. Scientific internship «Innovations in Science and Education: Common Problems and Decisions. The Experience of Israel». Certificate of participation № 19/13. September 26 – October 03, 2019.

К.т.н., доцент Дощенко Г.Г.: Міжнародне наукове стажування, Салонікійський університет Арістотеля (м. Салоніки, Греція) за програмою «Адаптація Вищої школи України до глобальних мегатрендів європейської освіти». Aristotle university of Thessaloniki, Greece. II International Scientific Training Seminars «Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends». Certificate of participation № 0515. October 1-6, 2018.

У 2019 р. к.т.н., доцент Дощенко Г.Г. пройшла стажування за кордоном Берлінський університет ім. Гумбольта, за темою  «Організація освітнього процесу, наукові проекти та освітня діяльність: Європейська модель» з 13 листопада 2019 року – 13 грудня 2019 року, загальний обсяг 108 годин, сертифікат № 347-19;

підвищила кваліфікацію в Литовській морській академії: Lithuanian Maritime Academy, Klaipeda, Lithuania. Scientific internship «MARITIME EDUCATION AND TRAINING INNOVATIONS IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA». Certificate of participation № 2019/14. On 18 December, 2018 – 18 January, 2019.

У той же час слід зазначити, що ряд заходів (семінари, конференції, відрядження, стажування) у 2020р. було скасовано або перенесено на інший час через загрозу поширення COVID-19 у світі. Але мобільність викладачів і можливість проводити повноцінну науково-педагогічну роботу не було обмежено. Так, викладачі кафедри приймали активну участь у наступних заходах:

Фахові вебінари IMO, The Nautical Institute, European Distance and E-Learning Network Secretariat:

1. How to engage and support students online (27.04.2020).

2. Face-to-face at a distance: Building a learning community online (04.05.2020).

3. No7 – How to manage the onslaught of information and fake news? The 2019-nCoV ‘infodemic’ (11.05.2020).

4. No 8 – Practical Tips for Learning and Instructional Design (18.05.2020).

5. No. 9 – Use of OER & OEP in the Online Pivot (25.05.2020).

6. No. 10 – How do we plan for education after the pandemic? (02.06.2020).

7. No. 11 – Developing 21st Century Skills Through Teaching Online: Opportunities and Challenges (08.06.2020).

8. Celebrating the contribution of seafarers and asking the question ‘where next?’ (by The Nautical Institute; 25.06.2020).

9. Maritime training, adapting to the pandemic with latest learning technologies. Smart simulation.  Corporate perspectives and the COVID-19 response meets digital disruption (07.10.2020).

10. Cyber Security. What’s it got to do with me? (19.11.2020).

Весь колектив кафедри приймав участь у семінарі Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація. (Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проект ЄС). Національна команда експертів з реформування вищої освіти. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Херсонська державна морська академія.). Онлайн – ZOOM платформа (18.11.2020), про що отримали відповідні сертифікати.

К.т.н., доцент Дощенко Г.Г.: дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи» за напрямами «ІКТ», «Практичні прийоми», 30 березня 2020 року, в результаті отримала свідоцтво за номером № В256-907312; дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» за напрямом «ІКТ», 22 квітня 2020 року, в результаті отримала свідоцтво за номером № В272-907312; дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Бібліометричні інструменти Scopus» 22 травня 2020 року, в результаті отримала сертифікат. Дистанційно підвищила кваліфікацію 28-29 травня 2020 року, м. Київ інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка за темою «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», та отримала сертифікат № МІК 6-197.

К.т.н., доцент Сєліверстова С.Р. підвищила кваліфікацію у Херсонському державному університеті, центр післядипломної освіти за темою «Психологія», 12.06.2020 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02125609/000088-20.

2021 р. – к.т.н., доцент Поливода В.В. підвищив кваліфікацію у Литовській морській академії: «Розвиток інновацій у вищий освіті транспортної галузі в європейському просторі вищої освіти»;

2021 р. – к.т.н., доцент Сєліверстова С.Р., к.т.н., доцент Тернова Т.І. підвищили кваліфікацію в Херсонській державній морській академії: Електронне навчання: практикум з активних методів;

2021 р. – к.т.н., доцент Поливода В.В. підвищив кваліфікацію в Херсонській державній морській академії: Blended Learning як інноваційна форма організації освітнього процесу у ЗВО.

2021 р. – зав.лаб. Борисова В.А. підвищила кваліфікацію в Херсонській державній морській академії: Центр професійного розвитку викладача;

2021 р. – лаборант Євдокімова А.В. підвищила кваліфікацію в Херсонській державній морській академії: Центр професійного розвитку викладача.

Співпраця, єдина мета у професійному розвитку та комунікативність у навчальному просторі мотивують до обміну досвідом з викладачами інших навчальних закладів. Так,. з 25 листопада 2020 р. по 08 січня2021 р. на кафедрі Експлуатації суднового електрообладнання i засоб1в автоматики ХДМА пройшли стажування співробітники Херсонського національного технічного університету, кафедри автоматизації робототехніки i мехатроніки:

д.т.н., професор Рудакова Г.В., (консультант д.т.н., проф., завідувач кафедри ЕСЕЗА Рожков С.О.), к.т.н., доцент Пол1щук В.М. (консультант к.т.н., доцент кафедри ЕСЕЗА Голощапов С.С.), к.т.н., доцент Єдинович М.Б. (консультант кафедри ЕСЕЗА к.т.н., доцент Сєл1верстова С.Р.), к.т.н., доцент Лебеденко Ю.О. (консультант к.т.н., доцент кафедри ЕСЕЗА Тимофеєв К.В.), к.т.н., доцент Сарафаннікова Н.В., (консультант к.т.н., доцент кафедри ЕСЕЗА Тернова Т.І.).

Значущість практичного досвіду роботи в морській галузі стимулює викладачів кафедри проходити навчання як на тренажерній базі, так і в реальному середовищі.