Доцент кафедри англійської мови в судновій енергетиці

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Вчитель російської мови та літератури, англійської мови».

З 2001 року – к. п. н. зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови.

У 2004 році отримала вчене звання доцент кафедри іноземних мов.

Викладає дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова». Педагогічний досвід у вищих навчальних закладах – 25 років.

Огородник Наталя Євгеніївна опублікувала більш ніж 100 науково-методичних праць, є автором більше 50 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України, та публікацій у матеріалах міжнародних конференцій за фахом.

Наукові інтереси: активні методи поглибленого навчання англійської мови морського спрямування, серед яких – проблемне навчання, персоналізоване навчання, змішане навчання, експерієнціальне та інші види навчання.

Підвищення кваліфікації або стажування: Херсонський національний технічний університет, кафедра теорії та практики галузевого перекладу (2018)

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1831-2275

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ZuhtddUAAAAJ