Кафедра судноводіння

Головна мета кафедри:

 • якісна підготовка здобувачів вищої освіти відповідно до державних стандартів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також вимог Міжнародної морської організації, чітко відповідаючи Конвенції та Кодексу з підготовки та дипломування моряків і несення вахти, з поправками.

Основними завданнями кафедри є:

 • підвищення ефективності навчання, спрямованого на придбання компетентностей здобувачами вищої освіти і вміння їх продемонструвати, якісна організації науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи кафедри;
 • розробка робочих програм з дисциплін, в рамках яких забезпечується оволодіння компетенціями, останні досягнення науки і перспективи їх розвитку;
 • підтримання високого морально-етичного статусу кафедри;
 • підтримання ефективного функціонування, постійного розвитку і підвищення результативності навчально-методичної діяльності кафедри відповідно до державних стандартів вищої освіти;
 • надання навчально-методичних послуг на високопрофесійному рівні, прагнення до досягнення кращих результатів;
 • регулярне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • здійснення плідної співпраці з морськими підприємствами та іншими галузями промисловості для єфективної діяльності професорсько-викладацького складу.

Таким чином, завдання кафедри створюють умови, при яких кафедра може здійснювати свою профільну діяльність відповідно до сучасних вимог, знаходячись при цьому на рівні світових освітніх стандартів, здійснюючи підготовку фахівців, що володіють компетенціями для їх практичної діяльності на кожному морському торговому судні.

Основними функціями кафедри є:

 • проведення аудиторних навчальних занять (лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні роботи);
 • здійснення в установленому порядку консультування здобувачів вищої освти;
 • організація і регулярний контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
 • здійснення наукового і методичного керівництва виконання кваліфікаційних робіт магістрів, і організація їх рецензування, а також виконання курсових робіт;
 • організація проходження навчальних та переддипломних практик здобувачів вищої освіти, передбачених навчальними планами;
 •  здійснення проміжної і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у формі заліків, іспитів та державного кваліфікаційного іспиту за результатами освоєння ними навчального матеріалу;
 • виконання запланованого обсягу навчально-методичної роботи, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні (розробка та подання на затвердження робочих навчальних програм, підготовка та оновлення навчальних посібників, методичних матеріалів по проведенню занять, виконання самостійних робіт);
 • здійснення виховного процесу серед здобувачів вищої освіти, в тому числі через діючу в Академії систему кураторства, взаємодіючи зі студентським самоврядуванням, Радою молодих вчених, беручи участь в заходах, передбачених щорічними планами навчально-виховної та позакласної роботи зі здобувачами вищої освіти Академії;
 • розробка щорічних і перспективних планів підвищення кваліфікації працівників кафедри;
 • сприяння працівникам кафедри в їх творчому зростанні, в тому числі шляхом прикріплення молодих викладачів до провідних професорів і доцентів, проведення і обговорення на методичному семінарі відкритих лекцій та інших видів навчальних занять, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду;
 • створення необхідних умов для роботи викладачів і наукових співробітників над кандидатськими дисертаціями, організація обговорення дисертацій, сприяння участі працівників кафедри у конференціях і публікації результатів досліджень;
 • проведення роботи з розвитку, модернізації і зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, включаючи, постійне вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними засобами обчислювальної техніки і їх широке впровадження в освітній процес;
 • виконання наукових і проектних робіт, що відповідають профілю кафедри, науково-дослідних робіт в області теорії і методики вищої освіти;
 • залучення до науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти;
 • надання зовнішнім організаціям консультаційних послуг;
 • участь в обговоренні та експертизі закінчених науково-дослідних робіт, винесення висновку про їх наукову і практичну значущість, рекомендацій щодо їх впровадження в практику і опублікуванню;
 • здійснення в установленому порядку співпраці з кафедрами вітчизняних і зарубіжних ЗВО з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також із зарубіжними науково-дослідними та іншими організаціями за профілем кафедри;
 • забезпечення якості освіти з урахуванням стратегічних цілей, завдань і місії Академії в цілому;

Програма розвитку кафедри:

 • впровадження змішаного типу навчання у освітньому процесу кафедри;
 • постійний розвиток та зацікавленість здобувачів вищої освіти, шляхом ефективної організації сторінок навчальних дисциплін на сайті дистанційного навчання LMS Moodle;
 • регулярне підвищення кваліфікації працівників кафедри;
 • постійне залучення до освітнього процесу судновласників та крюїнгових компаній.

Розташування кафедри:

Навчальнийй корпус №1, кабінет 321

Напрями підготовки, що випускаються кафедрою:

 • Галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 271 Річковий і морський транспорт, освітньо-професійна програма «Навігація і управління морськими суднами» (набори здобувачів вищої освіти з 2019 року).
 • Галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 271 Річковий і морський транспорт, освітня програма «Судноводіння» (набори здобувачів вищої освіти до 2019 року).

Співпраця кафедри:

На сьогоднішній день особливе місце в роботі займає співпраця з вітчизняними та зарубіжними партнерами – морськими навчальними закладами, науковими та науково-технічними інститутами, судноплавними і крюїнговими компаніями. Кафедра співпрацює з:

 • Факультетом  судноводіння Національного університету «Одеська морська академія»;
 • Кафедрою «Охорона праці та безпека на морі» Одеського національного морського університету;
 • Кафедрою судноводіння і управління судном Київської державной академії водного транспорту ім. Гетьмана П. Конашевича – Сагайдачного;
 • Кафедрою безпеки і інститутом екології Національного авіаційного університету, м. Київ;
 • Морською адміністрацією України;
 • Міжнародною асоціацією морських університетів (IAMU) ;
 • Морським інститутом Великобританії (The Nautical Institute);
 • Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ;
 • Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, м Херсон;
 • Міжнародною академією наук екології та безпеки життєдіяльності людини (МАНЕБ);
 • Крюїногвою компанією MARLOW NAVIGATION;
 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY, the city of Krakow, Poland.