Кафедра англійської мови в судновій енергетиці

Кафедру англійської мови в судновій енергетиці було створено у вересні 2011 року як окремий структурний підрозділ у складі ХДМА. Першим завідувачем кафедри було обрано доцента, кандидатку педагогічних наук, Огородник Наталю Євгенівну. З 2015 року кафедру очолила  доцент, кандидатка педагогічних наук  Літікова Олександра Іванівна. Наразі до складу кафедри входять 10 науково-педагогічних працівників, з яких 3 – доценти, 4 – старші викладачі, 1 викладач і 2 асистенти.

Метою кафедри є здійснення якісної підготовки майбутніх фахівців морської галузі механічного і електромеханічного спрямування до ефективної комунікації англійською мовою в міжнародних екіпажах з метою вирішення низки проблем професійного характеру.

Окремі завдання кафедри, підпорядковані досягненню означеної мети, охоплюють:

 1. Розвиток у здобувачів вищої освіти усних та письмових комунікативних умінь і навичок з англійської мови відповідно до робочих навчальних програм з освітніх компонент: «Морська англійська мова» для здобувачів вищої освіти 1-4 курсів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти; «Ділова англійська мова» для здобувачів вищої освіти 5 курсів на другому (магістерському) рівні вищої освіти; «Іноземна мова (англійська) для академічних цілей» для здобувачів третього рівня вищої освіти ступеню доктора філософії.
 2. Проведення занять для курсантів денного і заочного відділення за принципами комунікативного, компетентнісного і глибинного навчання, з урахуванням рекомендацій Модельного курсу 3.17 «Морська англійська мова»  Міжнародної морської організації, а також переліку професійних компетенцій, означених у конвенції ММО ПДНВ-78/95.
 3. Реалізація підходів глибинного навчання (Problem-based learning, Inquiry-based learning, Case-study learning, Critical Thinking learning, Information Technologies Integration тощо) з метою формування у здобувачів вищої освіти базових різногалузевих компетенцій, необхідних для застосування отриманих знань і умінь в нових ситуаціях.

Робота кафедри охоплює широкий спектр діяльності науково-педагогічних працівників, а саме:

 • оновлення робочих навчальних програм, силабусів відповідно до навчальних планів денного і заочного відділень;
 • контроль якості практичних навчальних занять і відповідності їх структур навчальним курсам (1, 2 курси – PPP; 3-4 курси – ESA; 5 курс – Patchwork);
 • координування  індивідуальної і самостійної роботи студентів, проведення консультацій з метою надання курсантам допомоги та підготовки їх до екзаменів та заліків;
 • моніторинг якості навчання курсантів з освітніх компонент кафедри, аналіз результатів міжсесійного контролю та семестрових заліково-екзаменаційних сесій;
 • підготовка курсантів до внутрішнього відбору та участі в інтерв’ю з представниками крюінгових компаній з метою подальшого працевлаштування;
 • оновлення електронного контенту освітніх компонент кафедри (навчальних посібників, підсумкових тестів) та розміщення їх на платформі Moodle;
 • підготовка і проведення семінарів/вебінарів викладачами кафедри з нових методів і технологій навчання англійської мови;
 • відвідування експерт-класів, аналіз змісту навчальних посібників разом з науково-педагогічними працівниками профільних кафедр;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;
 • залучення курсантів до наукової роботи і підготовка їх до участі у студентських науково-практичних конференціях;
 • участь викладачів у науково-практичних конференціях з метою оприлюднення результатів роботи над темою науково-дослідної роботи кафедри «Впровадження технологій глибинного навчання англійської мови морського спрямування в умовах інтердисциплінарного підходу».

Перспективи розвитку кафедри:

 • оновлення навчальних посібників відповідно до актуалізованого контенту робочих навчальних програм з «Морської англійської мови» і «Ділової англійської мови» зі спеціалізацій 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами та 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики;
 • приведення структур модулів навчальних посібників до єдиного формату, що відображає послідовне планування занять з окресленням теми, мети, етапів роботи;
 • актуалізація змісту тестів поточного, проміжного і підсумкового контролю з урахуванням змін у навчальному контенті;
 • внесення змін до електронного навчального контенту на платформі MOODLE у зв’язку з його оновленням і запровадженням у освітній процес ефективних педагогічних підходів та методів онлайн-навчання.