Кафедра англійської мови в судновій енергетиці

У 2021 році усі члени кафедри продовжували працювати над науково-дослідною темою «Впровадження технологій глибинного навчання англійської мови морського спрямування в умовах інтердисциплінарного підходу»,  що була затверджена рішенням Вченої ради ХДМА,  протокол № 5 від 18.12.2019 р. (0120U100095). 2021 рік було присвячено 2-му етапу НДР, а саме пошуку та апробації методів глибинного навчання англійської мови професійного спрямування, аналізу їх ефективності та підготовці педагогічних кадрів (staff training) до використання методів глибинного навчання. Було проведено методичні семінарів у контексті глибинного навчання з підготовки педагогічних кадрів до імплементації його методів, форм і прийомів; здійснена їх апробація.

На кафедрі проводилися дисертаційні дослідження: «Розвиток фахової компетентності в морських освітніх закладах України в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (друга половина  XX – початок XXI століття)»  (Красновська І.П.), «Образний простір новозеландських  поетичних текстів: лінгвокультурологічний та когнітивно-прагматичний аспекти» (Погорлецька Н.В.). Для ефективного виконання дисертаційних досліджень викладачами було складено наступні іспити та заліки:

Красновська І.П.:

1. Теоретичні основи структуризації наукового дослідження, підготовки рукопису та захисту дисертації (97 А)

2. Педагогіка вищої школи та педагогічна творчість викладача (90 А)

3. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ (91 А)

Заліки:

1. Підготовка фахівців для вищої освіти у країнах світу (93 А)

2. Право інтелектуальної власності  (92 А)

Погорлецька Н.В.:

  1. «Інтегральна теорія англомовної комунікації» (екзамен) -100 (А)

Заліки:

  1. «Методика роботи з науковим текстом» – 95 (А)
  2. «Аналіз даних в проєктній діяльності» -100 (А)
  3. «Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні семантичного простору художнього тексту» – 90 (А).

Ряд викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації у 2021 році:

Зав.кафедри, кпн, доцент ЛітіковаО.І.

  1. Курси підвищення кваліфікації з теми «Діловодство у закладах вищої освіти» на базі Центру професійного розвитку викладача при Науковому парк у ХДМА «Інновації морської індустрії». За обсягом: 1 кредит ЄКТС (30 годин) з 11.11.2021 р. по 22.11.2021 р.. Сертифікат № 99. Видано: 25.01.2021 р.;

2) Marathon “Digitalization in maritime education and training”, 8 April, 2021 (Certificate of Participation).

Кпн, доцент Огородник Н.Є.

Курси підвищення кваліфікації з теми “Електронне навчання: практикум з активних методів” 11-22 січня 2021 р. ХДМА Науковий парк ХДМА “Інновації морської індустрії”, Центр професійного розвитку викладача. Навчальне нававнтаження: 1 кредит ЄКТС – 30 год.

Кпн,, старший викладач Ляшенко У.І.

Херсонська морська державна академія Науковий парк Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії» Центр професійного розвитку викладача Сертифікат №23, пройшла курси підвищення кваліфікації з теми: «Електронне навчання: практикум з активних методів». (25.01.2021 р.)

старший викладач Огієнко М.Д.

Курси підвищення кваліфікації з теми «Електронне навчання: практикум з активних методів» на базі Центру професійного розвитку викладача при Науковому парку ХДМА «Інновації морської індустрії». За обсягом: 1 кредит ЄКТС (30 годин) з 11.01.2021 р. по 22.01.2021 р.. Сертифікат № 27. Видано: 25.01.2021 р.

старший викладач Афанасієвська І.О.

ХДМА, Науковий парк ХДМА «Інновації морської індустрії», Центр професійного розвитку викладача, сертифікат № 30 від 25.01.2021, тема «Електронне навчання: практикум з активних методів» (1 кредит ЄКТС – 30 год).

По кафедрі є 1 публікація Літікової О.І. у колективній публікації SCOPUS, а саме: Application of Combined Electric Arc Coatings for
Parts and Units of Vehicles Recovery in Repair
Technologies/ Ahieiev, M., Gritsuk, I., Litikova, A., Bilousov, I. et al., “Application of Combined Electric Arc Coatings for Parts and Units of
Vehicles Recovery in Repair Technologies,” SAE Technical Paper 2021-01-5100, 2021, doi:10.4271/2021-01-5100.

Також НПП кафедри Літікова О.І., Огородник Н.Є., Афанасієвська І.О. стали підготували розділи до монографій, опублікованих в закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу.

6 НПП кафедри долучилися до публікації статей у наукових фахових виданнях категорії Б (Огородник Н.Є., Афанасієвська І.О., Ляшенко У.І., Гришко Ю.В., Літікова О.І., Погорлецька Н.В.). 1 публікацію до наукового фахового видання категорії Б від молодого науковця Красновської І.П. подано до друку.

Статтю, у закордонному виданні, що не ввійшли до пункту 8.5.1. у Звіті з науки за 2021 рік, опублікувала асистент кафедри Погорлецька Н.В.

НПП кафедри (Ляшенко У.І., Гришко Ю.В., Афанасієвська І.О., Літікова О.І., Огородник Н.Є.) стали учасниками  та організаторами проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції із загальною участю 177учасників, зокрема з Турції, Польщі, Литви, Хорватії та Румунії   (25 листопада 2021 р.).

НПП кафедри взяли участь в наукових конференціях та семінарах. Загалом викладачі кафедри взяли участь у роботі 23-х конференцій різного рівня та провели 2 науково-методичних семінари для викладачів англійської мови з тем:

1) 25.05.2021 Cognitive learning levels (Ляшенко У.І., Гришко Ю.В.);

2) 02.12.2021 Redesigning learning spaces (Афанасієвська І.О., Усова Я.О.).

Для курсантів 2 і 3-го  курсів професійного спрямування «Управління судновими технічними системами і комплексами» було доповнено та перевидано навчальний посібник: «Ship’s Heart. Student’s Book», для курсантів 4 курсу – навчальний посібник «Smart control. Student’s book», для курсантів 5м курсу – навчальний посібник «Manage It Shipshape. Student’s Book».

Для курсантів 2 і 3-го курсів професійного спрямування «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» було доповнено та перевидано навчальні посібники: «Power the ship! Student’s book», «Increase the power! Student’s Book». Для курсантів 4 курсу було перевидано навчальний посібник «Control the power. Student’s Book».

У цілому викладачами кафедри було оновлено та перевидано 4 навчальних посібники, підготовлено 29 наукових публікацій.

НПП кафедри  здійснювали керівництво студентською науково-дослідною роботою у напрямку підготовки курсантів до участі у Всеукраїнських студентських конференціях, а саме:

  • XІI Всеукраїнській студентській науково-практичної конференції «Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі», що відбулась 22 квітня 2021 р. на базі  Херсонського національного технічного університету;
  • ХІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства», що відбулась 18 листопада 2021 року у Херсонській морській академії (взяли участь 11 студентів, 3 з яких виступили з доповідями).

Загалом НПП кафедри спромоглися підготувати і опублікувати у 2021 році:

1 Розділи монографій, опубліковані в закордонних виданнях офіційними мовами ЄС– 3;

2 Публікації у SCOPUS виданнях – 1;

3 Публікації навчальних посібників – 4 (13 співавторів);

4 Статті у закордонних виданнях – 1;

5 Студентські публікації – 12;

6 Статті науковців у виданнях категорії Б – 6;

7 Тези – 8.

Завідувач кафедри                                                            Олександра ЛІТІКОВА