Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Кафедра «Інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння»створена  згідно наказу ректора на підставі рішення Вченої ради Херсонської державної морської академії від 22 вересня 2017 року №339 шляхом реорганізації з кафедри судноводіння та безпеки життєдіяльності на морі.

Кафедра заснована з метою підготовки фахівців морського та річкового транспорту України, тут вивчаються та  досліджуються потреби мореплавства,  у співпраці з береговими підприємствами морського і річкового флоту.

Оскільки спеціальність «Судноводіння» стає більш актуальною в світовому флоті,  виникає необхідність підготовки фахівців, які отримують диплом про вищу освіту та робочі дипломи штурманів і капітанів далекого плавання, маючи знання зі спеціальних фахових дисциплін: «Електронавігаційне обладнання», «Радіонавігаційні прилади», «Технічні засоби судноводіння», «Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування», «Сучасні автоматизовані системи управління рухом судна» та ін.

Основними завданнями кафедри є:

 • цілеспрямований процес навчання, орієнтований на сучасну організацію науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи кафедри;
 • максимальне забезпечення якісними  та сучасними матеріалами для навчання курсантів, підготовки бакалаврів,  магістрів, відповідно до державних освітніх стандартів і запитів Міжнародної морської організації, прийнятим Кодексом з підготовки та дипломування моряків і несення вахти.
 •  організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально – виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • розробка і впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу з урахуванням світових напрямів розвитку морської освіти;
 • реалізація освітньо – професійних програм, навчальних планів підготовки, постійний розвиток і підвищення результативності навчально-методичної діяльності кафедри відповідно до стандартів;
 • вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, морської практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності  працівників кафедри;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін кафедри;
 • підвищення якості викладання дисциплін та впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
 • організація і проведення занять в системі підготовки для атестованих працівників, тобто, підвищування кваліфікації викладацького складу;
 • створення умов для  співпраці з морськими підприємствами з метою вдосконалення діяльності викладацького складу, здійснення підготовки фахівців, які володіють компетенціями для застосування їх напрактиці;
 • наукові дослідження згідно затвердженого плану відповідно профілю кафедри.

Основними функціями кафедри є:

 • методичне супроводження освітнього процесу і рекомендації щодо  його організації на денній, заочній формах навчання за усіма видами навчальних занять: лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні роботи відповідно до навчального навантаження і згідно з графіком;також тих, що навчаються за програмами професійної перепідготовки фахівців з вищою освітою (програмами додаткової освіти) з дисциплін і курсів, які викладаються в обсязі, визначеному чинними нормативами навчального навантаження;
 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентності фахівців;
 • участь в узгодженні розкладів навчальних занять, заліків, іспитів та контроль за змінами у розкладі навчальних занять;
 • систематична розробка щорічних і перспективних планів підвищення кваліфікації працівників кафедри; аналіз даних про працевлаштування випускників та допомогаїм у разі виникнення питань;
 • формування планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та контроль за їх виконанням;
 • створення необхідних умов для роботи викладачів і наукових співробітників над дисертаціями, участі працівників кафедри у конференціях, організація обговорення результатів досліджень;
 • впровадження активних і пасивнихінтерактивних та інноваційних видів викладання,створення умов для розвитку творчих можливостей студентів;
 • контроль якості навчання курсантів (студентів) з дисциплін кафедри, аналіз результатів поточного ті підсумкового контролю, організація та контроль самостійної роботи  курсантів (студентів);
 • облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять курсантами (студентами), аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання та вдосконалення змісту навчальних дисциплін;
 • участь викладачів кафедри у роботі апеляційних та екзаменаційних комісій з основних дисциплін, які закріплені за кафедрою;
 • розроблення та періодичне оновлення робочих навчальних програм з дисциплін, програм – практик, та інших навчально –  методичних матеріалів, а також оновлення тематики курсових та дипломних робіт
 • розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних  та інноваційних технологій навчання;
 • створення умов для нерозривності процесів навчання та науково – дослідної роботи;
 • своєчасне проведення роботи з розвитку, модернізації і зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, включаючи постійне вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними засобами обчислювальної техніки та їх широке впровадження в освітній процес;
 • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам – початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю;
 • здійснення консультування курсантів, магістрів, аспірантів, а також тих, що навчаються за програмами професійної перепідготовки фахівців з вищою освітою (програмами додаткової освіти) з дисциплін і курсів, які викладаються в обсязі, визначеному чинними нормативами навчального навантаження.

Для підвищення якості викладання дисциплін та впровадження інноваційних технологій в освітній процес академії на кафедрі функціонує лабораторія інноваційних технологій. Вона створена з метою  навчання викладачів академії новітнім технологіям роботи в єдиному інформаційно-освітньому просторі, допомоги при формуванні електронного, освітнього і наукового контенту. Викладачі досліджують методики  використання  змішаного навчання, адаптивні технології навчання, навчання за допомогою мобільних пристроїв. Постійно проводиться моніторинг, аналіз, адаптація та впровадження перспективних напрямків інноваційних технологій світових трендів  з метою якісного формування компетентностей морських фахівців. Працівники лабораторії надають  якісну консультативну   індивідуальну допомогу всім учасникам навчального процесу щодо розробки та впровадження інноваційних технологій освіти.

Таким чином, завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та суднових технологій.