Кафедра англійської мови в судноводінні

Кафедра англійської мови в судноводінні

Головна мета кафедри:

 • якісне навчання курсантів, підготовка бакалаврів і магістрів факультету судноводіння відповідно до державних освітніх стандартів і запитів Міжнардної морської організації, прйнятим Кодексом з підготовки та дипломування моряків і несення вахти

Основними завданнями кафедри  є:

 • практичне активне оволодіння морською англійською мовою, яка необхідна для роботи на суднах з багатонаціональним екіпажем згідно з рекомендаціями Модельного курсу 3.17 «Морська англійська мова»  Міжнародної морської організації
 • розвиток усних комунікативних умінь і навичок курсантів з англійської мови відповідно до робочих навчальних програм «Морська англійська мова» для підготовки курсантів І-ІІ років навчання бакалаврського рівня; «Англійська мова за професійним спрямуванням»  для підготовки курсантів ІІІ-IV років навчання бакалаврського рівня; «Ділова англійська мова» для підготовки курсантів V року навчання магістерського рівня
 • оволодінню сучасними формами писемного мовлення, особливо для підготовки курсантів магістерського рівня
 • навчання курсантів усіх рівнів на основі комунікативного і компетентнісного підходів, грунтуючись на вимогах Міжнародної конвенції ПДНВ
 • застосування новітніх методів та технологій навчання, як-от глибинне навчання, активне навчання, змішане навчання, які передбачають активне залучення курсантів у навчальний процес і підвищення якості навчання курсантів

Таким чином, завдання кафедри створюють умови, при яких кафедра може здійснювати свою профільну діяльність відповідно до вимог часу і на рівні світових освітніх стандартів, а саме здійснювати підготовку фахівців, які володіють необхідними компетенціями для їхньої практичної діяльності на судах морського флоту.

Основними функціями кафедри  є:

 • проведення у відповідності до навчальних планів усіх форм навчання (денної, заочної, дистанційної), практичних навчальних занять,   керівництво самостійною роботою студентів, консультацій (для надання курсантам систематичної допомоги у вивченні англійської мови), екзаменів та заліків
 • моніторинг якості навчання курсантів з дисциплін кафедри, аналіз результатівміжсесійного контролю та семестрових заліково-екзаменаційних сесій
 • комплексне забезпечення навчальних дсциплін кафедри: розробка і оновлення навчальних посібників, тестів на платформі Moodle, методичних рекомендацій для викладачів і студентів
 • своєчасна та якісна розробка робочих навчальних програм з дисциплін кафедри
 • проведення семінарів для викладачів і зусиллями викладачів кафедри з нових методів і технологій навчання англійської мови
 • проведення науково-практичної конференції для викладачів «Новітні тенденції навчання англійської мови за професійним спрямуванням» (раз у два роки) 
 • співпраця з науково-педагогічними працівникаси профільних спеціалізованих.випускаючих кафедр (отримання консультацій, проведення експерт-класів, аналіз змісту навчальних посібників, взаємне відвідування навчальних занять тощо)
 • планування та своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри
 • внесення пропозицій щодо забезпечення кафедри необхідним обладнанням для впровадження сучасних технологій навчання та створення ситуативного мовленнєвого середовища
 • створення якісного іншомовного академічного середовища
 • залучення курсантів до наукової роботи шляхом підготовки тез англійською мовою та участі у студентських науково-практичних конференціях
 • залучення курсантів до участі у цільових англомовних позакласних заходах (“Speaking Club”, “Amazing Race”, студентські олімпіади з англійської мови тощо)

Програма розвитку кафедри:

 • виконання загальної кафедральної науково-методичної теми «Упровадження технологій активного навчання у процес підготовки до ефективної морської професійної комунікації»: актуальність і значний обсяг цієї теми вимагає опрацювання таких її аспектів, стратегії активного навчання, методи активного залученнякурсантів та їх імплементація у змішаному і дистанційному  навчанні
 • розробка системи завдань з розвитку практичних письмових умінь курсантів кожного курсу і включення їх у діючі навчальні посібники, розроблені працівниками кафедри
 • розробка нового поколінні навчальних посібників кафедри, які забезпечуватимуть систему завдань на основі поурочного планування 
 •  реалізація усвідомлено-структурованого підходу до систематизованого самостійного навчання студентів заочного відділення і курсантів, які працюють за індивідуальним планом
 • системна робота над поліпшенням якісних показникі професорсько-викладацького складу кафедри

Вище окреслені програмні цілі і завдання слугуватимуть подальшому ефективному поступу кафедри у цілому і кожного її співробітника окремо до усвідомленої перспективи, яка полягає у вивченні курсантами і студентами мови, як інструменту кар’єрного зростання, що сприяє мобільності, гнучкості і конкурентоздатності морських спеціалістів. У зв’язку з цим, стратегії організації навчання, пропоновані для наступного впровадження, мають відповідати таким вимогам.

Розташування кафедри

Кафедра англійської мови в судноводіння розташована у навчальному корпусі 1 (пр.Ушакова, 20), на третьому поверсі, в аудиторії 305.