Науково-дослідна робота

Напрямами наукової роботи кафедри є:

 • новітні технології навчання англійської мови у закладах вищої освіти;
 • теоретичні та практичні аспекти міжкультурної комунікації;
 • професійно зорієнтоване навчання англійської мови у процесі підготовки фахівців морської галузі: лінгвістичний та методичний аспекти.

Наукові досягнення кафедри за 2020-2021 рік

Наукові проекти

У 2020-2021 рр. професорсько-викладацький склад кафедри англійської мови в судноводінні працює над науково-дослідною роботою «Впровадження технологій активного навчання у процес підготовки до ефективного морського професійного спілкування» (реєстраційний номер 0120U100188).

Мета роботи: дослідити можливості та здійснити апробацію технологій активного навчання у процесі підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікації.

Статті в іноземних наукових виданнях (за 2020-2021 рр.):

 1. Moroz O. L. Key principles of continuous professional education implementation. Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: conference proceedings (September 25–26, 2020). Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 64-67.
 2. Овчиннікова О. М. Особливості гуманітарної освіти у морських навчальних закладах України (1958-1964 рр.). Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries: internship proceedings (August 3 – September 11, 2020). Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 159-162.
 3. Penza I. The Development of Sociocultural Component in Professional Education of Future Navigators in the Fifties of the XXth Century. Intellectual Archive. Toronto: Shiny Word. Corp. (Canada). 2020. Vol. 9 (July/September). No. 3. P. 164-172.
 4. Shvetsova I.V. Technology of Active Training Implementation to Maritime English Course. Innovative and information technologies in educational processes: Monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2020. P.264-269.

Монографії, словники, статті у вітчизняних фахових виданнях та тези конференцій (за 2020-2021 рр.):

1. Кльопка Ю.С. Організація самостійної роботи студентів у процесі активного навчання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (Конін – Ужгород – Херсон – Київ, 16 листопада 2020 р.). Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. С. 104-106.

 • Мороз О.Л. Роль і місце професійно-орієнтованої комунікативної компетенції в системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020.  Вип. 31. Том 4. С. 39-44.
 • Мороз О.Л., Бондаренко В.В. Когнітивний компонент професійно орієнтованої комунікативної компетенції майбутніх фахівців морської галузі. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Вип. 1(34). 2020. С. 161-166.
 • Мороз О.Л. Стратегічний компонент професійно-орієнтованої комунікативної компетенції фахівців морської галузі. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 75. Том 1. 2020. С. 146-150.
 • Smelikova V.B. Applying CLIL Method to Teaching Maritime English. Нова педагогічна думка. 2020. Вип. 2 (102). С. 98-102.

Участь у семінарах, форумах, круглих столах, школах, майстер-класах:

 1. Міжнародна конференція «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries» (25-26 вересня  2020 р., Люблін, Польща).
 2. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти» (Конін – Ужгород – Херсон – Київ, 16 листопада 2020 р.).
 3. VI Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» (20 листопада 2020 р., м. Херсон).

Керівництво науково-дослідною та науковою роботою здобувачів вищої освіти:

 1. Akulovych A., Ovchynnikova O. Shipboard Accidents and Their Factors. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції (Херсон, 19 листопада 2020 р.). Херсон: Вид-во ХДМА, 2020. С. 147-149.
 2. Harda S., Smelikova V. The Role of Human Factor in Mooring Operations. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції (Херсон, 19 листопада 2020 р.). Херсон: Вид-во ХДМА, 2020. С. 156-157.
 3. Lytvynenko V., Bobrysheva N. Verbal and Nonverbal Challenges in Multinational Crew. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції (Херсон, 19 листопада 2020 р.). Херсон: Вид-во ХДМА, 2020. С. 384-385.
 4. Piskun V., Bobrysheva N. Management on Board the Vessel. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції (Херсон, 19 листопада 2020 р.). Херсон: Вид-во ХДМА, 2020. С. 392-393.
 5. Setrin S., Kulikova I. Retrospective Review of the Ship Design. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції (Херсон, 19 листопада 2020 р.). Херсон: Вид-во ХДМА, 2020. С. 216-218.
 6. Yusupov A., Boiko K. The Future of Maritime Industry: Autonomous Vessels Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції (Херсон, 19 листопада 2020 р.). Херсон: Вид-во ХДМА, 2020. С. 141-143.