Навчально-методична база

Викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 271 «Річковий та морський  транспорт» наступних професійних спрямувань: навігація і управління морськими суднами, управління судновими технічними системами і комплексами, експлуатація суднового електрообладнання і автоматики .

Фахівцями кафедри викладаються наступні навчальні дисципліни: вища математика, фізика , морська астрономія,  математичні основи судноводіння, базова математика для студентів, що навчаються на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за всіма спеціальностями денної та заочної форм навчання.

Навчальних процес здійснюється на основі компетентнісно-комунікативного підходу й забезпечується навчально-методичними матеріалами, розробленими фахівцями кафедри. До складу таких матеріалів входять: конспекти лекцій, складені з урахуванням вимог Іmo-model course, навчальні матеріали для практичних занять прикладного характеру та методичні рекомендації до лабораторних занять, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях, й авторські методичні розробки.

Викладачі кафедри здійснюють навчальний процес засобами змішаного навчання, яке поєднує аудиторну  діяльність та елементи електронного навчання. Електронне навчання забезпечується за допомогою середовища LMS Moodle, що включає в себе  зручний  та функціональний інтерфейс та можливості користування мобільним додатком. Засобами  середовища LMS Moodle організовується навчання в інтерактивному режимі, що передбачає інтерактивні лекції, тестове опитування в режимі онлайн, активну комунікацію в режимі «форум», а також можливість рефлексії навчальної діяльності курсантами. Середовище LMS Moodle передбачає електронний журнал, який фіксує навчальні досягнення курсантів. «Електронні» бали, накопиченні на платформі LMS Moodle враховуються під час підсумкової атестації.

Всі викладачі кафедри мають предметні сторінки  на платформі Moodle з навчальних дисциплін, які вони викладають. Автори курсів регулярно оновлюють навчальні матеріали, створюють інтерактивні електронні курси за модулями, використовучи професійно-орієнтативні завдання, що імітують елементи реальних ситуацій, які можливі в професійній діяльності мореплавців. Викладачі кафедри мають можливість  спілкуватися з курсантами в режимі online та offline в електронному курсі, що забезпечує зворотній зв’язок від курсантів.