Науково-дослідна робота

   

Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою

Напрямки наукової роботи

Науково-педагогічні працівники кафедри у 2021 р. розпочав роботу над науково-дослідною темою «Теоретико-методичні та дидактичні аспекти забезпечення якості формування професійної комунікативної компетентності морських фахівців». Це дослідження є продовженням попередньої науково-дослідної роботи кафедри «Розвиток ключових компетентностей морського фахівця в процесі навчання англійської мови».

Основними завданнями науково-дослідної роботи є такі:

– розробити дорожню карту забезпечення якості формування професійної мовленнєвої компетентності морських фахівців;

– здійснити пошук та апробацію методичних та дидактичних засобів забезпечення якості формування професійної мовленнєвої компетентності морських фахівців;

– розробити систему формування різнорівневої професійної мовленнєвої компетентності відповідно до кваліфікаційних характеристик морських фахівців.

Наукові досягнення кафедри за 2017 – 2021 р.р.

Дисертації

 1. Піндосова Тамара Сергіївна. Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект, 10.02.04 – германські мови, К 67.051.05, Херсонський державний університет. Дата захисту 26.06.19. Дата отримання диплома 15.10.19 ДК № 054341.
 2. Юрженко Альона Юріївна. Формування комунікативної компетентності майбутніх суднових механіків на основі гейміфікованого підходу, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, спеціалізована вчена рада К 67.051.02. Дата захисту 13 червня 2020 р. Дата отримання диплома 24 вересня 2020 р. ДК № 057742.
 3. Куценко Ірина Валентинівна навчається в аспірантурі Херсонської академії неперервної освіти за спеціальністю 011- освітні, педагогічні науки.

Авторські свідоцтва

 1. Афанасієвська І.О., Гришко Ю.В., Дягилева О.С., Кудрявцева В.Ф., Літікова О.І., Токарева О.В. Ship’s Heart. Student’s Book. № 84904 від 28.01.2019.
 2. Юрженко А.Ю., Дениченко І.М., Кудрявцева В.Ф., Літікова О.І., Пархоменко О.А., Токарева О.В., Яресько Н.С. Full Ahead. Student’s Book. № 37508596 від 23.01.2019.

Статті в іноземних наукових фахових виданнях

 1. Піндосова Т.С. Individual Style of D. Brown: Functional Approach East European Science Journal. Warsaw, Poland, 2018. Volume 3. P. 70 – 74.
 2. Рябуха І.М. Professional maritime educational institutions of the XІХth century as basis for maritime education development in Ukraine (historical and retrospective review)    .Доклады Казахской академии образования. №1, г. Астана, Казахстан. 2018. С.33-41.
 3. Рябуха І.М. Подготовка специалистов морской отрасли как составляющая системы профессионального образования в Украине (аналитико-историографическое обозрение). Доклады Казахской академии образования. – № 4. – 2017. – С. 14-19.
 4. Рябуха І.М. Тенденции подготовки моряков в учебных заведениях и на рабочем месте на рубеже веков. Доклады Казахской академии образования. №3, г. Астана, Казахстан. 2018. С. 38-46.
 5. Юрженко А.Ю. An e-course based on the LMS MOODLE to teach “Мaritime English for professional purpose”, Information Technologies and Learning Tools. An e-course based on the LMS MOODLE to teach “Мaritime English for professional purpose”, Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol 71, №3. – Р.92-101. Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2512.
 6. Юрженко А.Ю.,  Попова Г.В. Competency framework as an instrument to assess professional competency of future seafarers. Competency framework as an instrument to assess professional competency of future seafarers, Proc. 15 th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume I: Main Conference. – Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. P. 409-413. Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190409.pdf.
 7. Dyagileva O., Goridko N., Popova H., Voloshynov S., Yurzhenko A. Ensuring sustainable development of education of future maritime transport professionals by means of network interaction. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020 / Eds. : S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno, A. Striuk, V. Osadchyi, V. Solovieva, T. Vakaliuk, P. Nechypurenko, O. Bondarenko, H. Danylchuk // E3S Web of Conferences. – 2020. – Volume 166. – Article 10003. – DOI : 10.1051/e3sconf/202016610003.
 8. Cherniavskyi V., Popova H., Sherman M., Voloshynov S., Yurzhenko A. Mixed reality technologies as tool to form professional competency of sea transport professionals. ICTERI-2020, Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020 / Edited by : Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Artur Korniłowicz, Hennadiy Kravtsov, Mykola Nikitchenko, Serhiy Semerikov, Aleksander Spivakovsky. Р.217-231.
 9. Kolesnichenko N., Hladun T., Dyagileva O., Hats L., Karnaukhova A. Increasing students’ motivation to learn at tertiary educational institutions. International Journal of Higher Education. Vol 9, No 7 (2020) . DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p166.

Монографії

 1. Рябуха І. М. Морська освіта в Україні другої половини XVIII – початку XXI століття: монографія; затвердила Вчена рада Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (протокол від 23.01.2019 р. № 1). Морська освіта в Україні другої половини XVIII – початку XXI століття: монографія / Іван Михайлович Рябуха. Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2019. ISBN 978-966-97776-9-0.
 2. Федорова О.В. Abstract mental model of the “little man’s” image development. Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. – Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017.  – Р. 377–396.
 3. Sherman M., Popova H., Yurzhenko A. Research on the development of professional navigational competence of future ship navigators by mixed reality simulation technologies. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Collective monograph. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – p. 426-446. ISBN  978-9934-588-38-9

Статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Дягилева О. С., Лещенко О. М., Пазяк А. С., Юрженко А. Ю. Розробка інтелектуального чат-боту відділу міжнародного співробітництва. Збірник наукових праць “Information Technologies in Education" (ITE), (43), 27-38. вилучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/765.
 2. Дягилева О. С., Лещенко О. М., Пазяк А. С., Юрженко А. Ю. Формування готовності викладачів до проектної діяльності в контексті науково-методичної роботи відділу міжнародного співробітництва. Інженерні та освітні технології. 2020. Т. 8. № 2. С. 92–101. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2020.08.02.08.
 3. Дягилева О.С., Юрженко А.Ю. Електронний курс «English week 2018-2019» для організації позааудиторної роботи з англійської мови майбутніх суднових механіків. Іноземні мови / гол. ред. – Н.В. Майєр. – К : КНЛУ, 2019. – №3. – С. 34-42.
 4. Куценко І.В. Historical aspects of monitoring students’ learning outcomes in Ukrainian Maritime establishments (end of 20 th century). Педагогічний альманах : збірник наукових праць  / редкол.  В. В. Кузьменко (голова) та ін. –  Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,  2018. –  Випуск 37. – С. 271-275.
 5. Куценко І.В. Monitoring of educational attainment of students at Kherson maritime educational institutions from the 1970s to the 1990s of the 20th century. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 18. – ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2019. – С. 210-213.
 6. Куценко І.В. Theoretical bases of monitoring students’ learning outcomes in maritime establishments. Педагогічний альманах : збірник наукових праць  / редкол.  В. В. Кузьменко (голова) та ін. –  Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,  2018. –  Випуск 38. – С. 109-113.
 7. Куценко І.В. Ретроспективний аналіз становлення поняття «моніторинг навчальних досягнень студентів». Педагогічний альманах : збірник наукових праць . – Х. : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Вип. 35. – С. 289-294.
 8. Піндосова Т.С. Genre peculiarities of English intellectual detective (case study of D. Brown’s fictions). Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічі науки. – Випуск LXVIII. – Херсон, 2017. – С. 66 – 69.
 9. Піндосова Т.С.          Функції історичних алюзій у детективних романах Д.Брауна. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – С. 73 – 76.
 10. Рябуха І. М. Вплив регуляторних актів Європейського Союзу на розвиток української системи морської освіти (кінець XX – початок XXI століття). Педагогічні науки. № 86. Херсон, 2019. С. 78-82.
 11. Рябуха І. М. Поняття сталого розвитку в морській освіті та підготовці початку ХХІ століття. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Випуск 41. 2019. С. 124-129.
 12. Рябуха І.М. Особливості використання навчально-тренажерного комплексу при підготовці майбутніх моряків у XXI столітті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. №50, м. Вінниця. 2018 – С. 306-310.
 13. Тимощук Ю.В. Implementing Engage Study Activate in Teaching English For Specific Purposes for Future Seafarers. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал Випуск 11, Т.3 / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» – Одеса,2019. – С. 81-85.
 14. Циганенко О.А. Modern Foreign Language Teaching Using the Communicative Approach and its Practical Relevance. Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – Вип. 9, т. 3. – С. 48–51.
 15. Юрженко А.Ю. The use of learningapps gamification activities as controlled exercises in MOODLE e-course. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – C. 278-288.
 16. Юрженко А.Ю. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування комунікативної компетентності у системі професійної підготовки майбутніх суднових механіків. Інноваційна педагогіка: наук. журнал / ред. кол. Ярошинська О.О. та ін. Вип. 9. – Т.3. – Одеса: ПУ НДІЕІ, 2019. – С. 107-109.
 17. Юрженко А.Ю. Роль гейміфікованих вправ, створених за програмою Нot Рotatoes, у формуванні комунікативної компетентності суднових механіків. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / гол.ред. І.Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип.1. – C.387-393.

Тези конференцій

 1. Волкова А. С. Засоби подолання мовного бар’єру у навчанні говорінню студентів з низьким рівнем володіння англійською мовою.      Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії»// Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. –  С. 188-190.
 2. Куценко І. В. Використання електронного тестування як засобу моніторингу навчальних досягнень студентів морських спеціальностей. Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси,29-30 березня 2018р.- Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – С. 103-105.
 3. Куценко І.В. Перші реформування моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів на початку 50–х років XX століття. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 вересня 2019 року м. Херсон)/ за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В.: у II ч. Ч.II. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2019. – С 111-114.
 4. Піндосова Т.С. Аргументативна та сугестивна функція прецедентних імен та назв в інтелектуальних детективах Д. Брауна          Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі: матеріали ІІ науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 24-25 квітня 2020 р. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020 р. С. 57 – 52.
 5. Піндосова Т.С. Інтертекстуальність у контексті герменевтики та синергетики. Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики: матеріали науково-практичної конференції, м. Чернігів, 14-15 червня 2019 р. – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019 р. С. 62–66.
 6. Піндосова Т.С. Мовленнєва зарядка на заняттях з морської англійської мови Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали ІІ науково-практичної конференції, м. Полтава, 27-28 березня 2020 р. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020 р. С. 68 – 73.
 7. Рябуха І.М. Teacher aspect of competence-based learning in the process of professional competence development of a seafarer at the beginning of XXI c. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» (13-14 листопада 2018 р., м. Херсон) / за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В.: у 2 ч. – Ч.2 – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2018. – С. 71-76.
 8. Рябуха І.М. Особливості використання навчально-тренажерного комплексу при підготовці майбутніх моряків у XXI столітті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. №50, м. Вінниця. 2018 – С. 306-310.
 9. Рябуха І.М. Развитие использования тренажеров в образовательном процессе морских учебных заведений. Современные проблемы гуманитарных и социальных наук: материалы международной научно-практической конференции / под общей редакцией А.К. Кусаинова (7 декабря 2018 года, г. Астана.). Астана: Евразийский гуманитарный институт, 2018. С. 199-201.
 10. Рябуха І.М.    Роль тренажерного оборудования при интегральном оценивании компетенций курсантов морского ВУЗа в XXI веке.Современные проблемы гуманитарных и социальных наук. Материалы международной научно-практической конференции 13 декабря 2017 года – Астана, 2017. – С. 45-47.
 11. Савченко О.О. Засоби подолання мовного бар’єру у навчанні говорінню студентів з низьким рівнем володіння англійською мовою       Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії»// Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. –  С. 188-190.
 12. Тимощук Ю.В. Сутність і специфіка іншомовної професійної компетентності майбутніх морських фахівців у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIIIМіжнародної науково-практичної конференції/ за заг. ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Солозанської – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка,2019. – С. 184-187.
 13. Тимощук Ю.В.          Role of a Teacher in Development of Seafarers’ Competencies while Learning English at Higher Maritime Establishment     Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 206 -211.
 14. Федорова О.В. Maritime English competence assessment: communicative and competence approaches. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», Грузія, Тбілісі, 27 – 28 квітня 2018 р. : тези доп. / Тбілісі : Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2018. – С. 219–222.
 15. Федорова О.В. Сумативне оцінювання англомовної компетентності в умовах інформаційних технологій.    Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : матеріали IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції. – Херсон : ХДМА, 2017. – С. 152–156.
 16. Циганенко О. А. Maritime English for Ensuring Safety of Navigation. Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції. – Херсон: Херсоньська державна морська академія, 2017. – С.149–151.
 17. Циганенко О.А. A Problem of Motivation of Maritime Students in the Process of English Study            Материали за XIV международна научна практична конференция, Найновите научни постижения- 2018, 15-22 март 2018 г. Педагогически науки. Психология и социология. : София. “Бял ГРАД-БГ” – С. 9-13.
 18. Циганенко О.А. Adaptation of Foreign Students. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 вересня 2018 р. – К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. – С. 66-69.
 19. Циганенко О.А. До питання про англійську мову у забезпеченні функціонування торгівельного флоту. Збірник матеріалів XXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – П.-Х. : “Колібрі 2011”, 2017. – С. 212–214.
 20. Циганенко О.А. Роль англійської мови за професійним спрямуванням у  формуванні професійної компетентності майбутнього моряка. Збірник матеріалів XIII mezinárodní vĕdecko-praktická konference. – Praha: “Education and Science”, 2017. – S. 11–13.
 21. Шевельова-Гаркуша Н. В. The Main Peculiarities of the Use of Information Technologies in the Study of Foreign Languages.    Збірник матеріалів Четвертої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії» «Наукові Записки Міжнародного гуманітарного університету». – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 28. – С. 102-105.
 22. Шевельова-Гаркуша Н. В.  The application of informational Technologies in Maritime English teaching. Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : матеріали IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції. – Херсон : ХДМА, 2017. – С. 118–121.
 23. Юрженко А. Ю.,  Попова Г., Шерман М. Концепція сталого розвитку у вищій морській освіті            Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2020 р. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2020. – C. 203-206.
 24. Юрженко А.Ю., Волошинов С.А. Експериментальне дослідження сформованості англомовної комунікативної компетентності майбутніх суднових механіків. Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей ІІ Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю/ за ред.  І. Герасименко, О. Паламарчук. – Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф., 2019. – С. 104-106.
 25. Юрженко А.Ю., Волошинов С.А. Формування англомовної професійної компетентності у майбутніх суднових механіків в умовах дуальної освіти. Mіжнар. наук. практ. конф., присвячена пам’яти професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С. (FS-2019, 24-28 квітня 2019, Одеса – Стамбул – Одеса): матеріали / Одеський національний морський університет. – Одеса: ОНМУ, 2019. – С. 324-328.
 26. Юрженко А.Ю., Волошинов С.А., Попова Г.В. Застосування доповненої реальності під час формування англомовної компетентності майбутніх морських фахівців. Математика. Інформаційні технології. Освіта, VIII міжнар. наук. практ. конф. (Луцьк-Світязь 2-4 червня 2019 р.) Тези доповідей. – Луцьк, 2019. – С. 73–75.
 27. Юрженко А.Ю., Волошинов С.А., Попова Г.В. Створення цифрового освітнього простору Херсонської державної морської академії. Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’2019): зб. матер. 11-ої Всеукр. наук. практ. конф. (19-21 червня 2019 р.). –  Миколаїв, 2019. – С. 9-10.
 28. Юрженко А.Ю., Дягилева О.С. Гейміфікація вправ LearningАpps для формування комунікативної компетентності майбутніх морських спеціалістів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: зб. наук. матер. XХVІ Міжнар. Інтернет-конф. (м. Вінниця, 21 січня 2019 року). – Вінниця, 2019. – Ч.5. – С.25-27.
 29. Voloshynov S., Popova H., Sherman M., Yurzhenko A.     Case study activities while building English communicative competency of future ship engineers using distance learning. IX Міжнародна науково-практична конференція Математика. Інформаційні технології. Освіта: тези доповідей. Луцьк-Світязь, 2020. С.59-62.
 30. Popova H., Sherman M., Voloshynov S., Yurzhenko A.     Factors contributing to the effective training of future professionals of maritime transport    Problems of higher mathematical education: Conference proceedings. VNTU: 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc20/paper/view/10130.
 31. Tsyganenko O. Communicative Approach and its Characteristics. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 17-18 січня 2020 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. С. 121–125.

Участь у семінарах, форумах, круглих столах, майстер-класах

Циганенко О. А. пройшла стажування у міжнародному освітньо-методичному центрі «Dinternal Education»  (32 год) та відвідала онлайн-курси на платформі «Prometheus» (150 год).

Керівництво науково-дослідною та науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Тюрін В.Є., Піндосова Т.С. ECDIS and paper charts in navigator’s life: advantages and disadvantages. Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції [Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства] (м. Херсон, 19 листопада 2020 року). Херсон: Видавництво ХДМА, 2020. С. 129–131.

2. Яцюк А. Ю., Циганенко О.А. Application of IT-Technologies in the Maritime Industry. Матеріали всеукраїнської студентської конференції 27 березня 2020 р.- Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2020.  – С. 90-93.

3. Меньшенін О. О., Циганенко О.А. International Maritime Organization (IMO): History, Achievements And Development. Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції [Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства] (м. Херсон, 19 листопада 2020 року). Херсон: Видавництво ХДМА, 2020. С. 184-186.

4. Мірцхулава Г.М., Піндосова Т.С. Lifeboats onboard a ship. Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції [Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства] (м. Херсон, 19 листопада 2020 року). Херсон: Видавництво ХДМА, 2020. С. 187–189.

5. Мітрян Д. В., Циганенко О.А. The Most Environmentally Friendly Cargo Ship. Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції [Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства] (м. Херсон, 19 листопада 2020 року). Херсон: Видавництво ХДМА, 2020. С. 258-259.