Навчально-методична база

Методична робота на кафедрі є важливою складовою освітнього процесу і спрямована на вирішення завдань щодо підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації і методів навчання, зокрема комунікативного підходу.

Серед основних поставлених методичних завдань для науково-педагогічних працівників є робота з робочими навчальними програмами та силабусами, перегляд та корекція робочих програм з усіх спеціальностей для навчання за скороченою програмою, доопрацювання робочих навчальних програм з урахуванням вимог компетентністного підходу, розробка та розміщення завдань на сайті дистанційного навчання ХДМА, робота з навчальними посібниками та методичними матеріалами, розробка нових та оновлення існуючих тестових завдань для модульних тестів, оновлення змісту білетів для семестрового іспиту на рівень «Бакалавр» для курсантів скороченої форми навчання, оновлення змісту домашніх навчальних та контрольних завдань для здобувачів заочної форми навчання, проведення науково-методичних семінарів (за окремим планом, затвердженим на інших кафедрах англійської мови), проведення засідань з розвитку методичної майстерності викладачів (Faculty Development Sessions) за результатами відвіданих занять, відвідування та обговорення проведених відкритіих занять, організація взаємовідвідування занять, проведення індивідуальних консультацій та відпрацювання пропущених курсантами занять протягом року тощо.

Викладачами кафедри розробляється навчально-методичний комплекс (НМКД), до складу якого входять:

  • робоча навчальна програма на базі освітньо-професійної програми державного освітнього стандарту;
  • плани та опорні конспекти занять на паперових та електронних носіях інформації, підручники і навчальні посібники;
  • тематика і методичні вказівки до виконання контрольних робіт;
  • методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни, рекомендації з організації самостійної роботи студентів і виконання індивідуальних завдань;
  • індивідуальні курси викладачів на платформі Moodle;
  • завдання до самостійної роботи на платформі Moodle;
  • система тестових завдань для проведення поточного контролю.

Перелік базових навчальних посібників кафедри

Sail Safe: coursebook / [S. Barsuk, K. Boiko, M. Ischenko, V. Kudryavtseva]. – Kherson : “STAR” PH, 2020. – 216 p. : English.

Watch Out: textbook / [N. Bobrysheva, O. Tsyganenko, T. Pindosova, V. Kudryavtseva].Kherson : “STAR” PH, 2020. – 202 p.

Catch the Wind: coursebook / [I. Kulikova, I. Kutsenko, T. Pindosova, V. Smelikova, O. Tsyganenko]. – Kherson : “STAR” PH, 2019. – 184 p. : English.

Get It Done: coursebook / [O. Fedorova, M. Ishchenko, N. Sheveleva-Garkusha, O. Tsyganenko, I. Verbii].Kherson : “STAR” PH, 2019. – 204p. : English.

Smart Control: coursebook / [Yu. Barzii, O. Litikova, N. Ohorodnyk, H. Solovei, Ya. Usova]. – Kherson: “Borysfen-Pro” PH, 2018. – 238 p.

Control The Power!: coursebook / [I. Krasnovska, M. Ohyienko, Yu. Tymoschuk]. – Kherson: “TIMEX” PH, 2020. – 162 p.: English.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», Волкова А. С., 2020, 8 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», Савченко О.О., 2020, 8 с.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)»,  Волкова А.С., 2020, 157 с.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», Тимощук Ю.В., Савченко О.О., 2020, 31 с.

Індивідуальні курси викладачів на платформі Moodle

Федорова О. В.https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1403
Куценко І. В.https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1405
Піндосова Т. С.https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1404
Шевельова-Гаркуша Н. В.https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1401
Циганенко О. А.https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1402
Рябуха І. М.https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1095
Волкова А. С.https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1096
Токарєва О. В.https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1097
Юрженко А. Ю.https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1205
Тимощук Ю. В.https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1093
Савченко О. O.https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1094