Кафедра економіки та морського права

Головна мета кафедри:

постійне підвищення якості навчання здобувачів вищої освіти у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів і запитів Міжнародної морської організації, прийнятим Кодексом з підготовки та дипломуванню моряків і несення вахти.

Основними завданнями кафедри є:

 • забезпечення економіко-правової підготовки фахівців морських спеціальностей озброєння їх знаннями та вміннями, необхідними для подальшої професійної діяльності на підставі використання компетентнісного та комунікативного підходів;
 • розробка робочих програм з дисциплін, в рамках якої забезпечується оволодіння компетенцією, останні досягнення науки і перспективи їх розвитку;
 • підтримка високого морально-етичного статусу кафедри;
 • підтримання ефективного функціонування, постійний розвиток і підвищення результативності навчально-методичної діяльності кафедри ;
 • надання навчально-методичних послуг на високопрофесійному рівні, прагнення до досягнення кращих результатів;
 • регулярне підвищення кваліфікації викладацького складу;
 • здійснення плідної співпраці з морськими підприємствами та іншими вищими навчальними закладами.

Таким чином, Вихідними положеннями концепції діяльності кафедри є об’єктивність і наукова обґрунтованість викладання, послідовність навчання, практична цінність отриманих результатів, взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Усе це формується в результаті використання нових сучасних досліджень в галузі економіки та права, застосування ефективних методик викладання в системі лекційних і практичних занять.

Основними функціями кафедри є

 • проведення аудиторних навчальних занять (лекції, практичні заняття);
 • здійснення в установленому порядку консультування здобувачів вищої освіти;
 • організація і регулярний контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти, включно з виконанням ними домашніх завдань, здійснення наукового і методичного керівництва виконання випускних робіт;
 • здійснення проміжної і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у формі заліків та іспитів за результатами освоєння ними навчального матеріалу;
 • виконання запланованого обсягу навчально-методичної роботи, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні (розробка та подання на затвердження робочих навчальних програм, силабусів, підготовка та оновлення контенту  з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • розробка щорічних і перспективних планів підвищення кваліфікації викладачів кафедри;
 • створення необхідних умов з метою сприяння участі викладачів кафедри у всеукраїнських і міжнародних конференціях з подальшою публікацією результатів їх досліджень;
 • здійснення співпраці з кафедрами вітчизняних і зарубіжних ВНЗ з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також із зарубіжними науково-дослідними та іншими організаціями за профілем кафедри;
 • забезпечення якості освіти з урахуванням стратегічних цілей і завдань ХДМА.

Програма розвитку кафедри:

 • удосконалення освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, підвищення якості викладання дисциплін економіко-правової підготовки;
 • створення умов для спільної науково-дослідної роботи викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти;
 • розвиток системи науково-методичного забезпечення та інформатизації освітнього процесу і наукової діяльності кафедри;
 • розвиток кадрового потенціалу кафедри, підвищення рівня методичної та наукової підготовки викладачів кафедри.