Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки

  Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Херсонської державної морської академії розпочалося з 2004 р.

  Кафедра бере свій початок від кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

  Сьогодні колектив кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки на чолі із завідувачем кафедри кандидатом історичних наук, доцентом Добровольською Вікторією Анатоліївною  забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної і варіативної складових навчальних планів на факультетах судноводіння та суднової енергетики денної та заочної форми навчання ХДМА.

  Головна мета кафедри: формування наукового світогляду здобувачів вищої освіти, методологічної культури їх мислення і діяльності, гуманізму, патріотичних і громадянських якостей, умінь і навичок міжкультурної комунікації, професійної відповідальності як фахівця.

Завдання кафедри:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців річкового та морського транспорту;
 • розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення  навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки;
 • впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри;
 • формування наукового та практичного світогляду майбутніх фахівців річкового та морського транспорту через реалізацію компетентністного підходу;
 • участь у підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Функції кафедри:

 • організація та проведення лекційних, семінарських, практичних та інших видів занять, передбачених навчальним планом;
 • організація і контроль самостійної роботи здобувачів вищої морської освіти;
 • проведення поточних і семестрових підсумкових контрольних заходів, перевірка якості знань, умінь та навичок майбутніх фахівців річкового та морського транспорту;
 • проведення заходів з організації виховної роботи серед здобувачів вищої морської освіти;
 • розробка і затвердження в установленому порядку силабусівз навчальних дисциплін, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри;
 • проведення науково-дослідної роботи у відповідності до визначених проблем кафедри та затверджених планом;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • підготовка наукових публікацій, монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, збірників завдань, практикумів, навчально-методичних комплексів та іншої навчальної та науково-методичної літератури;
 • рецензування, експертиза, рекомендація до друку монографій, дисертацій, авторефератів, наукових статей та видань тощо;
 • надання допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам в оволодінні педагогічною майстерністю.

Програма розвитку кафедри:

 • удосконалення змішаного (online таoffline) освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, підвищення якості викладання дисциплін гуманітарного циклу з метою формування у здобувачів вищої освіти «softskills» та фахових компетентностей;
 • створення умов для спільної науково-дослідної роботи викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти;
 • розвиток системи науково-методичного забезпечення та інформатизації освітнього процесу і наукової діяльності кафедри;
 • удосконалення виховної роботи кафедри для професійно-особистісного становлення здобувачів вищої освіти;
 • розвиток кадрового потенціалу кафедри, підвищення рівня методичної та наукової підготовки викладачів кафедри. 

Кабінет кафедри розташовано в корпусі №1 ХДМА, ауд. 321.