Research Activities

Areas of research work:

1. Solving problems using innovative technologies in modern maritime industry.

2. Development and implementation of the latest technologies for automatic control of ships groups.

3. Models and methods for control of ships groups.

Scientific projects:

• Development and implementation of the latest technologies for automatic control of ships groups, state registration number 0119U100652 (2019 – 2022).

• Use of interactive forms of education using MOODLE platform.

• Use of innovative technologies in formation of professional competencies of future maritime specialists, state registration number 0119U102075, dated 13.06.2019 (2019 – 2022).

• Formation of marine specialist’s professional competence based on integration of academic, simulator and practical training in dual education system, state registration number 0119U101552, dated 22.04.2019.

• Use of innovative technologies in formation of professional competencies of future maritime specialists, state registration number 0119U102075, dated 13.06.2019 (2019 – 2022).

Dissertations:

• Formation of professional navigational competence of future navigators by mixed reality simulation technologies.

• Development of modified corrosion-resistant polymer-composite coatings for vehicles protection.

Authorship certificate:

Certificate No. 96751 “Theoretical and methodological foundations of professional training of future maritime specialists in information technology educational environment”.

Articles in foreign scientific journals:

In 2020, teachers prepared and published 17 publications (in Ukrainian and English) in foreign scientific journals and journals included in Scopus, WoS Core Collection, as well as 11 publications in other foreign scientific publications and journals.

Monographs, dictionaries, articles in foreign and domestic professional publications and conference abstracts

Articles in other foreign scientific journals:

 1. Kruhlyi D.H. Terminolohiia moreplavstva v tekstakh riznykh funktsionalnykh styliv ta zhanriv: perekladatskyi aspekt. 2019. [in Ukrainian]
 2. Kruglyj D., Klevtsov K.М., Development of technology and equipment for processing of industrial crops stems of textile- Proceedings of the XVIII International Academic Congress / D. Kruglyj, K. Klevtsov // “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25–27 January 2017). Volume XVIII. “Tokyo University Press”, 2017. – P.114–117.
 3. Suchasni systemy khodovoho mistka ta informatsiina pidtrymka yak zasib upravlinnia dlia zmenshennia chasu na pryiniattia rishen sudnovodiiem / D. H. Kruhlyi, E. S. Appazov, O. M. Bezbakh // Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. – 2019. – T. 2, № 1. – S. 66–75. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apqmm_2019_2_1_7. [in Ukrainian]
 4. Kruglyj D., Boyko G., Klevtsov K. Development of innovative technologies scientific foundations for production best fibers for special purposes // INMATEH-Agricultural Engineering 2018 Vol.54. No.1. pp.147–152 ref.10.
 5. Kruhlyi D.H., Appazov E.S. Bezbakh O.M. Kompetentnist spetsialistiv morskoi haluzi yak vymoha innovatsiinoho ta tekhnichno doskonaloho shliakhu zrostannia suchasnykh kerivnykiv morskoi haluzi. 2019. [in Ukrainian]
 6. Kompozytni materialy dlia vidnovlennia poshkodzhen transportnykh zasobiv / O.O. Sapronov, O.V. Sharko, D.H. Kruhlyi, K.M. Klevtsov  E.S. Appazov. Naukovi notatky. Lutsk: LNTU, 2019. Vyp. 66. S. 293–298. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2019_66_46. [in Ukrainian]
 7. Buketov A.V., Bezbakh O.M., Kruhlyi D.H., Buketova N.M., Yatsiuk V.M. / Doslidzhennia teplofizychnykh vlastyvostei modyfikovanykh 4,4′-metylenbis (2-metoksyanilinom) epoksydnykh kompozytiv dlia transportnoi haluzi. Mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats «Naukovi notatky». Vypusk 66. Lutsk:  Lutskyi NTU, 2019. S. 23 – 29. [in Ukrainian]
 8. Kruglyj D., Tuluchenko N., Chursina L.Homogeneity investigation of oil flax processing products by quality indexes- Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 84. – P. 46–53.
 9. Kruhlyi D. H. Kliuchovi problemy ta perspektyvy rozvytku richkovykh informatsiinykh system Ukrainy / Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. 2020. №6, t. 31 (70). [in Ukrainian]
 10. Kruhlyi D.H. Vzaiemozviazok zbilshennia tovaroobihu v portakh Ukrainy z rozvytkom transportnoi infrastruktury. Naukovyi zhurnal TRANSPORT DEVELOPMENT. 2020. № 1(6). [in Ukrainian]
 11. Suchasni systemy khodovoho mistka ta informatsiina pidtrymka yak zasib upravlinnia dlia zmenshennia chasu na pryiniattia rishen sudnovodiiem / D. H. Kruhlyi, E. S. Appazov, O. M. Bezbakh // Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. – 2019. – T. 2, № 1. – S. 66–75. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apqmm_2019_2_1_7. [in Ukrainian]
 12. Epoksydni kompozyty dlia pidvyshchennia resursu roboty detalei zasobiv transportu / O. O. Sapronov, O. V. Sharko, D. H. Kruhlyi, K. M. Klevtsov, E. S. Appazov // Naukovi notatky. – 2019. – Vyp. 65. – S. 233– 237. [in Ukrainian]
 13. The Research of Physical and Mechanical, Thermophysical Properties of Epoxy-Polyester Composite Materials Filled with Discrete Fibers to Increase the Reliability of Vehicles / M. Brailo, O. Kobelnik, D. Kruglyj, E. Appazov, O. Sharko. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 2020. Volume 9. Issue 4. рр. 1147–1152. DOI: 10.35940/ijeat.D8421.049420.
 14. Investigation of the Influence of the Synthesized Iron-Carbide Mixture on the Adhesive and Mechanical Properties of Epoxy Composites for Parts of Transport Machines/ A. Buketov, O. Syzonenko, D. Kruglyj, T. Cherniavska, E. Appazov, K. Klevtsov.  Engineering, Technology & Applied Science Research, 2020. Vol. 10, No. 5, рр. 6214–6219.
 15. Kruglyj D., Boyko G., Klevtsov K. Development of  innovative technologies scientific foundations for production best fibers for special purposes – Inmaten-agricultural engineering jornal, Bucuresti . – vol. 54, №1/2018. – 2018. – Р. 147–152.
 16. Sherman M., Popova H., Yurzhenko A. Research on the development of professional navigational competence of future ship navigators by mixed reality simulation technologies. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Collective monograph. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – p. 426–446.
 17. Sherman M., Popova H., Yurzhenko A. Kontseptsiia staloho rozvytku u vyshchii morskii osviti. Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi osvity: zbirnyk naukovykh prats / za zahalnoiu redaktsiieiu L.V. Baranovskoi. – K.: NAU, 2020. – S.204–207. [in Ukrainian]
 18. Popova H.V. Metodychni rekomendatsii z vykorystannia repozytoriia kompetentnostei LMS Moodle iz zastosuvanniam elementiv dopovnenoi realnosti / H.V. Popova, S.A. Voloshynov, A.Iu.Iurzhenko  //  Metodychni rekomendatsii KhDMA, Khersonska derzhavna morska akademiia, 2019. – 30 s. – URL: https://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/448. [in Ukrainian]
 19. Kravtsova L., Kaminska N., Kravtsov H. Cloud services in the distance learning system for future sailors// ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 1187–1202.
 20. Computer modelling of educational process as the way to modern learning technologies / Tatyana Zaytseva, Lyudmila Kravtsova, Anna Puliaieva // Proceedings of 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: CEUR. – 2019. – Р. 849–863.
 21. Kravtsova L., Zaytseva T., Puliaieva A. Choice of Ship Management Strategy Based on Wind Wave Forecasting// ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 839-853
 22. Puliaieva A., Kravtsova L., Zaytseva T. Formation of Personalized Learning Path for Foreign Students Based on the MOODLE E-Learning Platform Using SCORM-Package// ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 1129–1140
 23. Kravtsova L., Zaytseva T., Puliaieva A. Computer modelling of educational process as the way to modern learning technologies// Proceedings of 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: CEUR. 2019.  URL: http://ceur-ws.org/
 24. Kravtsova L., Zaytseva T., Puliaieva A. Choice of Ship Management Strategy Based on Wind Wave Forecasting// ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 839–853.
 25. Puliaieva A., Kravtsova L., Zaytseva T. Formation of Personalized Learning Path for Foreign Students Based on the MOODLE E-Learning Platform Using SCORM-Package // ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 1129–1140.
 26. Kravtsova L., Kaminska N., Kravtsov H. Cloud services in the distance learning system for future sailors// ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 1187–1202.

Supervision of cadets’ research and scientific work:

Teachers annually on regular basis supervise cadets’ research and scientific work. In 2020, 13 cadets took part in X All-Ukrainian student scientific conference “Modern problems of maritime transport and safety of navigation”, November 19, 2020.