Research Activities

Theme of initiative research work “Formation of management concept of Ukrainian seaports’ innovative development”.

Research work aim is to analyze directions of development of seaports in the world and forming of theoretical, methodological foundations for managing innovative development of Ukrainian seaports in order to modernize transport system and realize its powerful transit potential to ensure European trade and economic relations and socio-ecological and economic development of region, as well as improving of maritime specialists’ training through implementation in educational process in context of digitalization.

Areas of research work:

• challenges of pandemic and concept of innovative development of maritime transport and ports;

• scenarios of innovative development of seaports and identification of their main development priorities based on developed mobilization scenario;

• development of strategy for innovative development of seaports in context of digitalization;

• modeling of region socio-ecological economic development according to scenario approach for forecasting for future and choosing scenario for balanced development of seaports;

• formation of balanced scorecard to transform strategic goals for operational management of sea economic complex enterprise;

• improvement of legal, economic and organizational aspects in merchant shipping of Ukraine;

• directions of ships’ commercial operation improving and peculiarities of goods transportation technology in turbulence conditions.

Research results are published in articles, monographs, textbooks. They are reflected in reports at numerous international conferences, and are used in process of conducting training classes.

Department scientific achievements (2020–2021):

Articles in foreign scientific journals:

 • Stovba T.A. Kanalnyi zbir – hroshi z neba i v nikudy / T. A. Stovba, O. H. Loshkarov // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 414 – 423. [in Ukrainian]
 • Kuzmenko O. Investments and energy conservation projects: Format of international entrepreneurship / Petrovska, S., Hotsalyuk, A., Martyshyn, D., Tymchenko, N. Kuzmenko // International Journal of Entrepreneurship Volume 24, Issue 1 Special Issue, July 2020, Pages 1–7.

Monographs, articles in domestic professional publications and conference abstracts:

 • Bezuhlova I.V. Bezbakh O.M. Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii z metoiu pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti pidpryiemstv morskoi haluzi u tsilomu. Informatsiini tekhnolohii v osviti. 2021. № 44. [in Ukrainian]
 • Panchenko I.M. Problemy delimitatsii Azovskoho moria ta Kerchenskoi protoky. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2020. №3. S. 365–369. [in Ukrainian]
 • Panchenko I.M. Rozmezhuvannia Azovskoho moria ta Kerchenskoi protoky: problemni aspekty. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Ekonomika, finansy, oblik i pravo: analiz tendentsii ta perspektyv rozvytku” (Poltava, 7 hrudnia 2020 r.). [in Ukrainian]
 • Kuzmenko O.Iu. Formuvannia stratehichnykh oriientyriv rozvytku lohistychnoi infrastruktury transportnykh pidpryiemstv / Tymchenko N.M., Kuzmenko O.Iu. // Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: tekhnichni nauky. Tom 31 (70) № 5 2020. –  S. 228–233. [in Ukrainian]
 • Kuzmenko O.Iu. Mizhnarodno-pravovi problemy borodby z piratstvom (v svitli zahostrennia  sytuatsii v Hvineiskii zatotsi) Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Kyiv: In-t pryvatnoho prava i pidpr-va APrN Ukrainy ta insh.,  №11. 2020. (297) S. 296–301. [in Ukrainian]
 • Kuzmenko O.Iu. Neobkhidnist derzhavnoi pidtrymky rozvytku lohistychnoi infrastruktury transportnykh pidpryiemstv Ukrainy / Tymchenko N.M., Kuzmenko O.Iu. // X Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Modern science: problems and innovations» (13–15 hrudnia 2020 roku m. Stokholm, Shvetsiia). [in Ukrainian]
 • Kuzmenko O.Iu. Problemy borotby z piratstvom u Hvineiskii zatotsi XI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Suchasni pidkhody do vysokoefektyvnoho vykorystannia zasobiv transportu» (3-4 hrudnia 2020 roku m. Izmail, Ukraina). [in Ukrainian]

Participation in seminars, forums, round tables, master classes:

 • Bezuglova I.V. Seminar “Internal quality assurance in higher education: development of educational programs and their accreditation” Certificate dated 11.18.2020.
 • Kuzmenko O.Yu. Seminar “Internal quality assurance in higher education: development of educational programs and their accreditation” Certificate dated 11.18.2020.
 • Stovba T.A. Seminar “Internal quality assurance in higher education: development of educational programs and their accreditation” Certificate dated 11.18.2020.
 • Loshkarev A.G. Seminar “Internal quality assurance in higher education: development of educational programs and their accreditation” Certificate dated 11.18.2020.
 • Stovba T.A. Conference on cooperation between business and universities “Uni-biz bridge 5”, dedicated to adaptation of educational process and dual education to online mode (August 26 – 29, 2020 Certificate).
  • Stovba T.A. IAMU webinar “MET during the COVID-19”, co-hosted by Academic Committee and Secretariat (13–14 January 2021), to share experiences about maritime education and training during COVID-19 with member universities. in MET “.
  • Panchenko I.M. OSCE Online Course in Ukraine “European Mechanism for Protection of Human Rights”. Certificate dated 16.02.2020.
  • Panchenko I.M. AMERICAN COUNCILS Online Course “Academic Virtue”. Certificate dated 05.04.2020.
  • Panchenko I.M. Webinar “Academic virtue is key to successful development of science and state.” Certificate dated 08.07.2020.
  • Panchenko I.M. Clarivate Web of Science webinar “Profiles of author of creation, adjustments, opportunities” Certificate dated 16.10.2020.
  • Panchenko I.M. Clarivate Web of Science Webinar “First Steps at Scopus” Certificate dated 20.10.2020.
  • Panchenko I.M. Seminar “Internal quality assurance in higher education: development of educational programs and their accreditation” Certificate dated 11.18.2020.

Management of cadets’ research and scientific work:

 • Bezuhlova I. V., Bohdanov O. S. Doslidzhennia napriamkiv rozvytku sukhykh portiv yak chastyny transportnoi infrastruktury ta yikh vplyvu na ekonomichnu efektyvnist suchasnykh pidpryiemstv haluzi Ukrainy. / Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva»  (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020 S. 13 – 15. [in Ukrainian]
 • Bezuhlova I. V., Halushkyn D. O. Doslidzhennia vplyvu ekonomichnoi efektyvnosti pidpryiemstv morskoi haluzi na rozvytok suchasnoi innovatsiinoi ekonomky u tsilomu. / Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020S. 35 – 37. [in Ukrainian]
 • Bezuhlova I.V., Heraskov D.I. Doslidzhennia optymalnoho zavantazhennia konteinernoho terminalu pry zadanomu chasi ochikuvannia suden z metoiu pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti yikh ekspluatatsii. / Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva»  (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020. – S. 41 – 43. [in Ukrainian]
 • Bezuhlova I. V., Moldovan Ye. V. Doslidzhennia osoblyvostei funktsionuvannia i rozvytku pidpryiemstv vodnoho transportu Ukrainy, shcho vyznachaiut yikh investytsiinu pryvablyvist/ Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020 S. 97 – 99. [in Ukrainian]
 • Bezuhlova I. V., Shcherbyna V. S. Doslidzhennia pryntsypiv pobudovy systemy upravlinnia yakistiu transportnykh posluh u morskii haluzi z metoiu pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti. / Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020S. 138 – 140. [in Ukrainian]
 • Stovba T. A. Problemy ta perspektyvy rozvytku morskykh portiv Ukrainy / T. A.Stovba, M. O. Melanych / Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» T.1 (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020. – S. 25 – 29. [in Ukrainian]
 • Stovba T. A. Doslidzhennia problemy realizatsii stratehii zrostannia sudnoplavnymy kompaniiamy ta yii vplyvu na ekonomichnu efektyvnist ekspluatatsii suden/ T. A. Stovba, K. Ye. Dmytrenko / Materialy Kh Vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» T.1 (m. Kherson, 19 lystopada 2020 roku, KhDMA). – Kherson: Vydavnytstvo KhDMA, 2020. – S. 58 – 60. [in Ukrainian]
 • Stovba T. A. Morski porty yak poliusy ekonomichnoho rozvytku prylehlykh terytorii / T. A. Stovba, A. Ye. Ivanova / Materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh «Perspektyvy rozvytku terytorii: teoriia i praktyka» (m. Kharkiv, 19 – 20 lystopada 2020 roku). [in Ukrainian]
 • Panchenko I.M. Intehratsiia vodnykh shliakhiv Ukrainy do yevropeiskoi transportnoi systemy / V.Ie. Vildanov, I.M. Panchenko / Piata Vseukrainska studentska naukovo-praktychna konferentsiia «Reformuvannia pravovoi systemy Ukrainy pid vplyvom yevrointehratsiinykh protsesiv» (Kherson, 20 bereznia 2020 r.). [in Ukrainian]