Research Activities

Areas of research work:

• actual problems of teaching humanitarian disciplines in process of training maritime specialists on basis of competence-based approach;

• formation of seafarer’s psychological culture;

• actual problems of philosophy and religious studies;

• formation of future ship specialists’ professional qualities in process of humanitarian disciplines studying;

• history of science and technology.

 Department staff takes active part in work of scientific conferences, round tables and seminars at various levels. Results of teachers’ research are constantly published in leading journals included in international scientometric databases and in journals included in list of Ukrainian professional publications.

Scientific achievements, 2020–2021

Scientific projects:

Teachers are executors:

• applied research, carried out at expense of state budget general fund “Formation of applied and methodological aspects of teaching humanitarian disciplines in process of maritime specialists training on basis of competency-based approach” (state registration number: 0119U100695), scientific supervisor – L. Kulikova, responsible performer – V. Dobrovolska.

• research topic “Formation of “soft skills” among cadets of maritime educational institutions in studying process of humanitarian cycle disciplines” (basis: Law of Ukraine “Scientific and technical activities”, decision of KSMA Academic Council (Minutes No. 6 of 12.27.2018), scientific supervisor – V. Dobrovolska.

Copyright certificates:

• No. 939969 Monograph “Organization of maritime education in south of Ukraine (30s of XIX – early XXI century)” (A. Lyashkevich);

• No. 93971 Textbook “Formation and development of maritime education in Kherson region” (A. Lyashkevich);

• No. 93956 Literary scientific letter-work “Explanatory Dictionary of Marine Terminology” (A. Lyashkevs, M. Babishena).

Articles in foreign scientific journals, 2020 – 2021:

 • Bezlutska О., Leshchenko А. Construction of a remote course «Maritime Resources Management” on the basis of LMS MOODLE // Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 41. 2020. P. 31–37.
 • Bezlutska О., Leshchenko А. EXPERIMENTAL RESEARCH OF FUTURE NAVIGATION OFFICER’S LEADERSHIP QUALITIES LEVEL FORMATION //International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). – Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, Р. 6525–6536.
 • Development of means for experimental identification of navigator attention in ergatic systems of maritime transport // Nahrybelnyi Y. A., Nosov, P. S.; Palamarchuk, I. V; Zinchenko, S.M.;  Popovych, I.S.;  Nosova, H. V. // Bulletin of University of  Karaganda. Technical Physics, 2020. – № 1(97). P. 58 – 69.  (index WoS).
 • Diagnostic system of perception of navigation danger when implementation complicated maneuvers // Y. A. Nahrybelnyi, P. S. Nosov, S.M. Zinchenko, I. S. Popovych, A. P. Ben, V.M. Mateichuk // Radio Electronics, Computer Science, Control // The scientific journal. – National University «Zaporizhzhia Polytechnic». – № 1(52) 2020. – P. 146 – 162. (index WoS).
 • Lavrynenko, S.O., Krymets, L.V., Leshchenko, A.M., Chaika, Y.M., Holovina, O.V. Purpose and features of teaching philosophical disciplines at tertiary educational institutions while training specialists of various knowledge areas. Scopus. International Journal of Higher Education, 2020, 9(7), P. 321–331.
 • Onofriichuk, L., Leshchenko, A., Stetsenko, I., Vysochan, L., Andriyanova, O. The principle of clarity as a method of teaching special disciplines in higher education. Scopus. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(13), P. 119–121
 • Smyrnova, I., Leshchenko, A., Makarchuk, D., Bezlutska, O., Chumachenko, M. Analysis of the main sources of errors in GPS measurements for ensuring the movement of ships. Scopus. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 2020, 8(9), P. 5593–5597. Scopus.
 • Nahrybelna I.A., Suheiko L.H., Melnychuk Yu.Iu. Formuvannia stylistychnoi kompetentnosti pedahoha v osvitnomu protsesi vyshchoi shkoly. – Innovative scientific researches: Europe and development trends and regional aspect. Collective monograph. Innovative scientific:- 1st ed.-Riga, Latvia: “Baltija Publising”, 2020 – p. 212–231. [in Ukrainian]
 • Nahrybelnyi Ya. Geneza vprovadzhennia idei Bolonskoho protsesu v systemu vyshchoi osvity Ukrainy / Ya. Nahrybelnyi // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (88). – Budapest, 2020. –  S. 31–35. [in Ukrainian]
 • Nahrybelnyi Ya. Stanovlennia i rozvytok osvity na ukrainskykh zemliakh u KhIKh–KhKh stolittiakh v konteksti suchasnykh istorychnykh ta pedahohichnykh doslidzhen / Ya. Nahrybelnyi // Innovative Solutions In Modern. – № 2(38), Dubai TKMEGANOM, LLC, 2020. – S.148–153. [in Ukrainian]
 • Nahrybelnyi Ya. Status navchalnoi dystsypliny «Istoriia pedahohiky» v systemi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky / Ya. Nahrybelnyi // Polish science journal. section: pedagogy (issue 1(22), 2020). – Warsaw: Sp.zo.o. “i Science”, 2020. – S.103–113. [in Ukrainian]
 • Nahrybelnyi Ya. Filosofski zasady navchannia istorii pedahohiky yak profesiino znachushchoi dystsypliny v suchasnykh zakladakh vyshchoi osvity / Ya. Nahrybelnyi // Polish science journal. section: pedagogy (issue 12(21), 2019). – Warsaw: Sp.zo.o. “iScience”, 2019. – S.142–153. [in Ukrainian]
 • Uprovadzhennia dystantsiinoho kursu z metodyky navchannia ukrainskoi movy na osnovi systemy MOODLE. I.A. Nahrybelna, L.H. Suheiko, Y.Y. Melnychuk. Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 162-174 (WoS). [in Ukrainian]

Monographs, sections in monographs, dictionaries, articles in domestic professional publications and conference abstracts, 2020 – 2021:

 1. Dobrovolska V. A. Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Istoriia. Sohodennia. Vypusknyky: [Tatarchenko O.B., Skyba N.H., Susorov V.D., Dobrovolska V.A., Chyrkova L.M.] Vinnytsia: TOV «Tvory», 2020. – 144 s. [in Ukrainian]
 2. Dobrovolska V.A., Misievych S.V. Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti u konteksti navchalnoi dystsypliny «Heohrafiia sudnoplavstva» // Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. 2020. S.45-55. Index Copernicus, Google Scholar, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. [in Ukrainian]
 3. Bezlutska O.P. Psykholohichna stiikist maibutnikh moriakiv yak osnova hotovnosti do roboty v ekstremalnykh sytuatsiiakh //Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 2020. – № 71, T. 2. – S.43–46. (Index Copernicus) [in Ukrainian]
 4. Bezlutska O.P. Psykholohichni peredumovy vynyknennia pomylkovykh dii sudnovykh operatoriv //Habitus. – Vypusk 15. – 2020. – S. 219–222. (Index Copernicus) [in Ukrainian]
 5. Diahyleva O.S., Leshchenko A. M.Paziak A. S., Yurzhenko A.Iu Formuvannia hotovnosti vykladachiv do proektnoi diialnosti v konteksti naukovo-metodychnoi roboty viddilu mizhnarodnoho spivrobitnytstva. Fakhove vydannia. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii. 2020. T. 8. № 2. S. 92–101. [in Ukrainian]
 6. Diahyleva O.S., Leshchenko A. M.Paziak A., Yurzhenko A. Rozrobka intelektualnoho chat-botu viddilu mizhnarodnoho spivrobitnytstva. Fakhove vydannia. Information echnologies in Education & quot; (ITE), (43), 2020, S.27–38. [in Ukrainian]
 7. Innovatsiini pidkhody u rozvytku osobystosti. Chast 2: Seriia monohrafii / [avt.kolektyv V. Y. Kashcheev, Y. A. Nahrybelnaia, N. Y. Sydorenko ta in.]. – Odessa: Kupryenko SV, 2019 -175 s.:yl., tabl.- (Seryia «Ynnovatsyonnыe podkhodы k razvytyiu lychnosty», chast 2). [in Ukrainian]
 8. Leshchenko A. M. «Samomenedzhment psykhofizychnykh staniv» yak akmeolohichna pedahohichna tekhnolohiia formuvannia pedahohichnoi kompetentnosti moriaka. Fakhove vydannia. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. – Zaporizhzhia: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2020. – № 70, t. 2. – S. 217–221. [in Ukrainian]
 9. Formuvannia radianskoi systemy morskoi osvity (1922-1941). Pedahohichnyi almanakh: zbirnyk naukovykh prats/ red.-kol. V. V. Kuzmenka (holova) ta in. Kherson: KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity», 2020. Vypusk 45. – S. 212–220. [in Ukrainian]
 10. Misievych S. Problema vyboru suchasnoi liudyny v umovakh konsiumeryzmu / S.Misievych //Liudyna. Ekzystentsiia. Kultura. Pidkhid filosofskoi antropolohii yak metaantropolohii: zbirnyk naukovykh prats / Za redaktsiieiu N. Khamitova i S. Krylovoi. – K.: KNT, 2020. – S. 288–290. [in Ukrainian]
 11. Nahrybelna I. A. Metodychna innovatyka v navchanni pochatkovoho kursu ukrainskoi movy. // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk 6 (27), S. 110–113. [in Ukrainian]
 12. Nahrybelnyi Ya. Etnopedahohika yak zmistovyi skladnyk navchalnoi dystsypliny «Istoriia pedahohiky» u zakladi vyshchoi osvity / Ya. Nahrybelnyi // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. – Drohobych, 2020. – Vyp. 27. – Tom 4. – S.118–124 [in Ukrainian]
 13. Nahrybelnyi Ya. Istoryko-pedahohichnyi analiz transformuvannia skladnykiv systemy vyshchoi osvity Ukrainy za standartamy Bolonskoho protsesu / Ya. Nahrybelnyi // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Naukovyi ohliad. – Kyiv, 2020. № 1(64). – S. 165–181. [in Ukrainian]
 14. Nahrybelnyi Ya. Osmyslennia idei Ya. A. Komenskoho v konteksti suchasnykh realii / Ya. Nahrybelnyi // Nova pedahohichna dumka. Naukovo-metodychnyi zhurnal. – № 1(101). – Rivne: ROIPPO, 2020. – S. 8–12. [in Ukrainian]
 15. Nahrybelnyi Ya. Porivnialnyi analiz zmistu pidruchnykiv i navchalnykh posibnykiv z istorii pedahohiky dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity nezalezhnoi Ukrainy / Ya. Nahrybelnyi // Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky: zb.nauk.pr. –Vyp.3. – Berdiansk : BDPU, 2019. – S. 320–329. [in Ukrainian]
 16. Nahrybelnyi Ya. Rozvytok systemy morskoi osvity v Ukraini / Ya. Nahrybelnyi// Innovatsiina pedahohika. Prychornomorskyi naukovo-doslidnyi instytut ekonomiky ta innovatsii. – Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2020. – Vyp. 22. – Tom 2. – S. 25–30. [in Ukrainian]
 17. Nahrybelnyi Ya. Rol Ivana Ziaziuna v stanovlenni y rozvytku pedahohichnoi osvity v nezalezhnii Ukraini / Ya. Nahrybelnyi // Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: zb. nauk. pr. / [redkol. L.B. Lukianova (holova), Anishchenko O. V. (zastupnyk holovy) ta in.]. –  In-t ped. osvity i osvity doroslykh imeni Ivana Ziaziuna NAPN Ukrainy. – Kyiv, 2019. Vyp. 1 (15). – S. 89–98. [in Ukrainian]
 18. Nahrybelnyi Ya. Rol Myroslava Stelmakhovycha v stanovlenni y rozvytku istorii pedahohiky v nezalezhnii Ukraini / Ya. Nahrybelnyi // Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr. – Berdiansk: BDPU, 2019. – Vyp. 2. – S.41–50. [in Ukrainian]
 19. Nahrybelnyi Ya. Tendentsii u formuvanni zmistu navchalnoi dystsypliny «Istoriia pedahohiky» v systemi vyshchoi pedahohichnoi osvity / Ya. Nahrybelnyi // Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia : Pedahohichni nauky : zbirnyk naukovykh statei. – Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2019. – Vyp. СXХХХІІІ (143). – S. 140–148. [in Ukrainian]
 20. Nahrybelnyi Ya. Filosofiia osvity Myroslava Stelmakhovycha v suchasnomu vymiri pedahohiky Khersonshchyny / Ya. Nahrybelnyi // Pedahohichnyi almanakh. Zbirnyk naukovykh prats. – Vyp. 42. – KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity» Khersonskoi oblasnoi rady. – Kherson, 2019. – S. 23–29. [in Ukrainian]
 21. Dobrovolska V.A., Shkoda S.V. Piratstvo yak proiav anarkhizmu: filosofskyi aspekt // XVI Kharkivski studentski filosofski chytannia. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv ta aspirantiv 30-31 zhovtnia 2020 r. – Kharkiv: Vydavnytstvo KhNU imeni V.N.Karazina, 2020. – S.37–38. [in Ukrainian]
 22. Babyshena M. I. Vyznachennia roli temperamentu u protsesi formuvannia profesiino znachushchykh yakostei maibutnikh sudnovykh ofitseriv (za metodykoiu H. Aizenka) / M.I. Babyshena // Materialy mizhnarodnoi  naukovo-praktychnoi konferentsii «Teoretychni ta praktychni aspekty rozvytku osvity ta nauky» (chastyna I) :  (m. Lviv, 22-23 sichnia 2020 r.) – Lviv : Lvivskyi naukovyi forum, 2020. – S.– 5–7. [in Ukrainian]
 23. Babyshena M. I. Interaktyvni metody navchannia u vyvchenni ukrainskoi movy dlia inozemtsiv / M.I. Babyshena // Materialy mizhnarodnoi  naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasnyi vymir psykholohii ta pedahohiky»  (m. Lviv, 22-23 travnia 2020 r.) – Lviv : HO «Lvivska pedahohichna spilnota», 2020. – S.– 171-173. [in Ukrainian]
 24. Babyshena M. I. Osnovni aspekty formuvannia movlennievoi kompetentsii ta kompetentnosti maibutnikh inozemnykh fakhivtsiv pid chas vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi / M.I. Babyshena // Internship proceedings «Organization of educational process in the field of philological in Ukraine and EU countries», August 24 – October 2, 2020. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – S.12–14. [in Ukrainian]
 25. Leshchenko A. M. Udoskonalennia vyshchoi profesiinoi osvity zasobamy pedahohiky v suchasnomu ukrainskomu zakonodavchomu konteksti. – Materialy 4 Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Natsionalna osvita v stratehiiakh sotsiokulturnoho vyboru: teoriia, metodolohiia, praktyka». – Lutsk, 2020. – S. 181–183. [in Ukrainian]
 26. Leshchenko A. M. Stres-faktory yak indykator psykhofizychnoi stiikosti moriaka v ekstremalnii sytuatsii. // Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiini pidkhody rozvytku kompetentnisnykh yakostei fakhivtsiv v umovakh profesiinoho stanovlennia». – Izmail, 23-24 kvitnia 2020 roku. [in Ukrainian]
 27. Leshchenko A. M. «Pedahohika vyshchoi shkoly» yak mekhanizm zabezpechennia pedahohichnoi kompetentnosti mahistriv vyshchykh morskykh navchalnykh zakladiv. – Materialy X naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Metodolohichni ta metodychni problemy vykladannia sotsialno-ekonomichnykh dystsyplin u suchasnomu osvitnomu protsesi», yaka vidbudetsia 26 lystopada 2020 roku. [in Ukrainian]
 28. Liashkevych A. I., Krasnovska I. P.   Teoretychne obgruntuvannia poniat «kompetentnist» i «kompetentsiia». Vykhovannia ditei ta molodi: teoriia i praktyka. Zbirnyk naukovykh prats za redaktsiieiu Oresty Karpenko. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2020.  S. 120–124. [in Ukrainian]
 29. Liashkevych A. I. Formuvannia navychok vykorystannia morskoi terminoleksyky na zaniattiakh z ukrainskoi movy (za profesiinym spriamuvanniam). Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 208. S. 91–94. [in Ukrainian]
 30. Nahrybelna I. A. Stylistychna kompetentnist u linhvodydaktychnii pidhotovtsi fakhivtsia vyshchoi shkoly. Aktualni problemy fakhovoi pidhotovky suchasnoho pedahoha: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. [in Ukrainian]
 31. Nahrybelnyi Ya. A. Sotsialno-filosofski chynnyky u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh sudnovodiiv / Ya. A. Nahrybelnyi // IV Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Sotsialno-filosofski aspekty pidhotovky fakhivtsiv u zakladakh vyshchoi osvity». – Kherson, 10 zhovtnia, 2019. – S. 75–78. [in Ukrainian]
 32. Pedahohichna spadshchyna Ivana Ziaziuna v pidhotovtsi suchasnoho vchytelia / Ya. A. Nahrybelnyi // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Aktualni problemy fakhovoi pidhotovky suchasnoho pedahoha». –  Kherson. – KhDU, berezen, 2020. – S. 356–360. [in Ukrainian]
 33. Nahrybelnyi Ya. A Dosvid pedahohichnoho nastavnytstva v konteksti transformatsii osvitnoho protsesu / Ya. A. Nahrybelnyi // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiina diialnist pedahoha v umovakh reformuvannia osvitnoi haluzi: z dosvidu vprovadzhennia idei novoi ukrainskoi shkoly». – Komunalnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Khersonska akademiia neperervnoi osvity» Khersonskoi oblasnoi rady, Zaporizkyi oblasnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity, Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho. – Kherson, 10 chervnia 2020. – S.152–154. [in Ukrainian]
 34. Naukovyi analiz problemy navchalnoi diialnosti v zahalnopedahohichnykh studiiakh / Ya. A. Nahrybelnyi // Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Priorytetni napriamy rozvytku suchasnykh pedahohichnykh ta psykholohichnykh nauk»: HO «Pivdenna fundatsiia pedahohiky». – Odesa, 7–8 serpnia, 2020. – S.73–76. [in Ukrainian]
 35. Misievych S. Problema vyboru suchasnoi liudyny v umovakh konsiumeryzmu / S.Misievych // Liudyna. Ekzystentsiia. Kultura. Pidkhid filosofskoi antropolohii yak meta antropolohii: zbirnyk naukovykh prats / Za redaktsiieiu N. Khamitova i S. Krylovoi. – K.: KNT, 2020. – S. 288–290. [in Ukrainian]
 36. Misievych S.V., Sierov K.A. Formuvannia ekoloho-moralnykh tsinnostei v konteksti suspilnoi diialnistiu // XVI Kharkivski studentski filosofski chytannia. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv ta aspirantiv 30-31 zhovtnia 2020 r. – Kharkiv: Vydavnytstvo KhNU imeni V.N.Karazina, 2020. – S.34–35. [in Ukrainian]
 37. Misievych S.V. Problema samorealizatsii liudyny v butti suchasnoho suspilstva / S.V.Misievych // Osvita ta nauka-2020: materialy zvitno-naukovoi konferentsii studentiv fakultetu filosofii ta suspilstvoznavstva, 7-10.04.2020.  – Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2020. – S. 126–127. [in Ukrainian]

Participation in seminars, forums, round tables, master classes:

 • V. Dobrovolska. Online course “European Mechanism for Protection of Human Rights” developed by OSCE Project Coordinator in Ukraine and online education studio EdEra with support of Government of Canada and Government of Federal Republic of Germany (2020).
 • V. Dobrovolska. Online course “Using web quests in educational process” / project “Vseosvita” (2020).
 • V. Dobrovolska. Online course “Academic Virtue” developed by EdEra studio with support of Ministry of Education and Science of Ukraine (2020).
 • V. Dobrovolska. Virtual Centropa Summer Academy 20th century history, the Holocaust and Civil Society in the Global Classroom: International workshop for educators from the USA, Israel and Europeon, July 6-8, 2020.
 • O. Bezlutska. Distance course “Academic Virtue”, 2020.
 • O. Bezlutska. Distance course “Psychological assistance in emergency and crisis situations”, 2020.
 • O. Bezlutska. Distance course “Online Services for Teachers”, 2020.
 • O. Bezlutska. Distance course “How to maintain mental health in conditions of social isolation”, 2020.
 • O. Bezlutska. Distance course “Psychology of stress and ways to deal with it”, 2020.
 • O. Bezlutska. Distance course “Effective presentations”, 2020.
 • V. Dobrovolskaya, O. Bezlutska, M. Babyshena, A. Leshchenko, A. Lyashkevich, I. Nagribelna, Ya. Nagribelnyi, S. Misevich. “Internal quality assurance of higher education: development of educational programs and their accreditation”, 18.11.2020.
 • O. Bezlutska. Cooperation between business and universities “Uni-bizbridge-5” adaptation of educational process and dual education to online mode. 26–29.08.2020
 • O. Bezlutska. Educational online project “Innovative approaches to organization of distance learning.” 3–7.08.2020
 • O. Bezlutska, O. Leshchenko. School of trainers for trainers. Kherson, March–June 2020.
 • O. Bezlutskiy. Participation in webinar “Methodology for immersion project in teaching history”, 01.10.2020.
 • O. Bezlutska. Safety4Sea Virtual Forum, October 20–21, 2020.
 • A. Leshchenko. Webinar “How to Draw Up Documents for Advanced Training in 2021. 29.10.2020.

Participation in international projects:

 • Virtual Centropa Summer Academy 2020, Border Jumping Project Path to Tolerance:  What Makes People Stand Up for Others? Participants: Viktoriia Dobrovolska, Svitlana Misievych, KSMA, Kherson, Ukraine; LizWeide, Highschool, Winston-Salem, NC, USA. Dates: 15.07.2020 – 18.01.2021.
 • A. Leshchenko, O. Bezlutska, Ya. Nagribelnyi – executors of research project. Competition of joint Ukrainian-Lithuanian research projects for implementation in 2020-2021. Topic: Self-management of psychophysical states of extreme professions specialists.
 • A. Leshchenko, O. Bezlutska – executors of research project. Competition of EU Erasmus + Program 2020. Topic Strengthening Inclusive Digital Higher Education by Reinforcing Augmented reality and gamification in the educational process.
 • A. Leshchenko – executor of research project. Competition of EU Erasmus + Program 2020. Topic: Augmented reality and gamification in higher Educations system’s modern methods of educational process update. 
 • A. Leshchenko – executor of research project. Competition of EU Erasmus + Program 2020. Topic Marine engine room simulator on-line

 Supervision of cadets’ research and scientific work:

Department has cadets’ scientific group in such direction Actual problems of social and humanitarian sciences, supervisor – V. Dobrovolska.

Participation in conference in co-authorship with cadet or supervision of scientific work:

 • Dobrovolska V.A., Shkoda S.V. Piratstvo yak proiav anarkhizmu: filosofskyi aspekt // XVI Kharkivski studentski filosofski chytannia. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv ta aspirantiv 30-31 zhovtnia 2020 r. – Kharkiv: Vydavnytstvo KhNU imeni V.N. Karazina, 2020. – S.37–38. [in Ukrainian]
 • Shopin I. A. Osoblyvosti korporatyvnoi kultury moriaka. Materialy 4 Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Liudyna u sviti dukhovnoi kultury»: filosofski, kulturolohichni, moralno-estetychni ta relihiini vymiry buttia liudyny u sviti. – Rivne, 19 lystopada 2020 roku. [in Ukrainian] Naukovyi kerivnyk: Leshchenko A.M.
 • Leshchenko D.O. Ryzyky v bahatonatsionalnykh ekipazhakh yak problema etno tolerantnosti // Materialy 4 Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Liudyna u sviti dukhovnoi kultury»: filosofski, kulturolohichni, moralno-estetychni ta relihiini vymiry buttia liudyny u sviti. – Rivne, 19 lystopada 2020 roku. [in Ukrainian] Naukovyi kerivnyk: Bezlutska O.P.
 • Misievych S.V., Sierov K.A. Mizhnarodna naukova konferentsiia studentiv ta aspirantiv «XVI Kharkivski filosofski studentski chytannia», 30-31 zhovtnia 2020 r. Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina. [in Ukrainian]
 • Supervising of 2nd year cadet of Navigation Faculty of full-time studying. Cadet took I place in II stage of X All-Ukrainian Literary Competition named after T. Shevchenko, 2020. Supervisor: M. Babyshena.
 • Organized and conducted at KSMA I stage of X All-Ukrainian literary competition named after T. Shevchenko, 2020. Organizer: M. Babyshena.